Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familia numerosa ou monoparental

Normativa: Art. 4.Un.d), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contías da dedución

 • 330 euros, cando se trate de familia numerosa ou monoparental de categoría xeral.

 • 660 euros, cando se trate de familia numerosa ou monoparental de categoría especial.

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022,  os importes de dedución  serán de 300 e 600 euros, respectivamente, segundo trátese de familia  numerosa ou monoparental de categoría xeral ou especial.

Requisitos para a aplicación da dedución

a. Familia numerosa :

O contribuínte debe ostentar  a condición de familia numerosa na data de devindicación do imposto .

As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

b. Familia monoparental:

O contribuínte debe ostentar  a condición de familia monoparental  na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

No caso das familias monoparentais o recoñecemento da condición de familia monoparental farase de acordo co que establece o Decreto 19/2018, do 9 de marzo, do Consell, polo que se regula o recoñecemento da condición de familia monoparental na Comunitat Valenciana (DOCV do 23).

c. A suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , non poderá ser superior ás seguintes cantidades:

 • Cando o contribuínte pertenza a unha familia numerosa ou monoparental de cate­goría xeral:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

 • Cando o contribuínte pertenza a unha familia numerosa ou monoparental de cate­goría especial:

  • - 35.000 euros en declaración individual.

  • - 58.000 euros en declaración conxunta.

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros, cando pertencese a unha familia numerosa ou monoparental de cate­goría xeral, ou 30.000 euros se se tratase de categoría especial.

A dedución practicarase polo contribuínte con quen convivan os restantes membros da familia numerosa ou monoparental. Cando estes convivan con máis dun contribuyen­te declarante do IRPF, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda 2021.

1. Suposto de familia numerosa ou monoparental de categoría xeral

 • O importe íntegro da dedución (330  euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación indivi­dual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes :

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (330 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (330 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)

2. Suposto de familia numerosa ou monoparental de categoría especial

 • O importe íntegro da dedución (660 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración)  sexa inferior a  31.000 euros, en tributación individual, ou inferior a  54.000 euros, en tributación conxunta.

  O rateo da dedución soa ten que efectuarse cando haxa máis dunha persoa que, presentando declaración, poida aplicara por cumprir todos os requisitos esixidos para iso, incluída a contía máxima da base liquidable, aínda que non a aplique de forma efectiva. Polo tanto, non se toman en consideración para os efectos do rateo as persoas que non presenten declaración nin as que teñan unha base liquidable superior á esixida.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 31.000 e 35.000 euros, en tributación individual, ou entre 54.000 e 58.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (660 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 31.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (660 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 54.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas anteriores deducións, "Por nacemento, adopción ou acollemento familiar", "Por nacemento ou adopción múltiple" e "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade".