Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polo incremento dos custos do financiamento alleo no investimento da vivenda habitual

Normativa: Art. 4.Un.u) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Atención: esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022.

Ámbito subxectivo da dedución

A presente dedución unicamente poderán aplicara os contribuíntes cun préstamo constituído:

 • Para a adquisición ou rehabilitación dunha vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual, ou

 • Para a adecuación da vivenda que constitúa a súa residencia habitual por razón de discapacidade.

O concepto de vivenda habitual é o contido na normativa estatal vixente reguladora do IRPF.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 50 por 100 da diferenza positiva entre as cantidades abonadas durante o período impositivo e as satisfeitas durante o ano anterior, sempre que non aplicasen a dedución estatal por investimento en vivenda habitual.

 • A dedución soa será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, respectivamente, non sexa  superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

Suposto especial: préstamos constituídos durante 2021

No suposto de que o préstamo fose constituído durante o ano natural anterior ao período impositivo, os intereses satisfeitos durante ese ano restaranse do resultado de ratear o importe dos intereses satisfeitos durante o período impositivo polo cociente derivado de dividir entre 360 o número de días transcorridos desde o día seguinte á data da concesión do préstamo e o último día de ano de concesión, sen que poida resultar deste cálculo un importe superior aos efectivamente satisfeitos neste exercicio.

Límites da dedución segundo a base liquidable

 • O importe máximo anual da dedución será de 100 euros.

 • O limite máximo da dedución (100 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000  euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000  euros, en tributación conxunta, os límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite da dedución  (100 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite da dedución (100 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 44.000)