Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Xustificación documental de determinadas deducións autonómicas por donativos ou cesións de uso ou comodato

1. Deducións por donativos

Normativa: Art. 4.Tres.a) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Para ter dereito ás deducións:

 • Por doazóns con finalidade ecolóxica,

 • Por doazóns de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano,

 • Por doazóns monetarias para a conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano,

 • Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana e

 • Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.

Deberase acreditar a efectividade da doazón efectuada, así como o valor da mesma, mediante certificación expedida pola persoa ou entidade donataria que debe conter, polo menos, os seguintes extremos:

 • Nome e apelidos ou denominación social e número de identificación fiscal, tanto do doador coma da persoa ou entidade donataria.

 • Mención expresa de que a persoa ou entidade donataria encóntrase incluída entre os beneficiarios do mecenado cultural do artigo 3 da Lei 20/2018, do 25 de xullo, de mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunitat Valenciana.

 • Data e importe da doazón cando esta sexa monetaria.

 • Data e importe da valoración da doazón no suposto de doazóns non monetarias.

 • Data, importe da valoración e duración no caso da constitución dun dereito real de usufruto ou dun préstamo de uso ou comodato.

 • Destino que a persoa ou entidade beneficiaria dará á doazón recibida ou ao obxecto do dereito real de usufruto ou ao recibido en préstamo de uso ou comodato.

 • No caso de doazóns non monetarias, constitución dun dereito real de usufruto ou préstamo de uso ou comodato, documento público ou outro documento que acredite a entrega do ben doado, a constitución do dereito de usufruto ou do préstamo de uso ou comodato.

 • En relación coas doazóns de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano, deberase indicar o número de identificación que no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural Valenciano corresponda ao ben doado.

Non obstante, cando se trate de doazóns cuxo beneficiario sexa a Generalitat, os seus organismos públicos, as fundacións do sector público e os consorcios adscritos á mesma admitirase, en substitución do certificado da entidade donataria, certificación da conselleria con competencia en materia tributaria.

2. Deducións por préstamos de uso ou comodatos

Normativa: Art. 4.Tres.b) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Para ter dereito ás deducións sobre o préstamo de uso ou comodato de bens de interese cultural, de bens inventariados non declarados de interese cultural, de bens de relevancia local ou de obras de arte de calidade garantida, así como de locais para a realización de proxectos ou actividades culturais, científicas ou deportivas non profesionais declaradas ou consideradas de interese social, deberase acreditar mediante a certificación expedida pola persoa ou entidade comodataria, que deberá conter, polo menos, os seguintes extremos:

 • Nome e apelidos ou denominación social e número de identificación fiscal tanto do comodante como do comodatario .

 • Mención expresa de que a persoa ou entidade comodataria encóntrase incluída entre os beneficiarios do mecenado cultural contemplados no artigo 3 da Lei 20/2018, do 25 de xullo, de mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunitat Valenciana.

 • Data en que se produciu a entrega do ben e prazo de duración do préstamo de uso ou comodato.

 • Importe da valoración do préstamo de uso ou comodato.

 • Documento público ou outro documento auténtico que acredite a constitución do préstamo ou comodato.

 • Destino que a persoa ou entidade comodataria dará ao ben obxecto do préstamo de uso.