Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuada en 2014 e 2015

Normativa: Disposición adicional décimo terceira Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Importante: esta dedución pode coexistir e ser compatible coa regulada na letra w) do apartado un do artigo cuarto da Lei 13/1997 por obras de conservación ou mellora realizada en 2022, aplicandose unha ou outra segundo o exercicio en que se realizasen as obras: a presente dedución para obras realizadas en 2014 ou 2015 e a se­gunda para as realizadas en 2017 e exercicios seguintes.

Contía da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por obras realizadas en 2014.

 • O 25 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por obras realizadas en 2015.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • As obras deben haberse realizado desde o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31 de decembro de 2015.

 • As obras teñen que realizarse na vivenda habitual de que sexan propietarios ou titulares dun dereito real de uso e goce os contribuíntes, ou no edificio en que esta encóntrese.

 • As obras teñen que ter por obxecto a súa conservación, ou a mellora da calidade, sostenibi­lidad e accesibilidade, nos termos previstos polo Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbana, 2013-2015, aprobado polo Real decreto 233/2013, do 5 de abril, ou nos previstos na normativa autonómica en materia de rehabilitación, deseño e calidade na vivenda.

  Importante: a dedución poderase aplicar no ano en que se satisfagan as obras, sempre que, cos requisitos previstos, as obras realícense desde o 1 de xaneiro de 2014 ata o 31 de decembro de 2015.

 • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.000 euros en declaración individual.

  • - 40.000 euros en declaración conxunta.

 • Non darán dereito a practicar esta dedución :

  1. As obras que se realicen en prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos.

  2. Os investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovable na vivenda habitual ás que resulte de aplicación a dedución prevista na na letra o) do apartado un do artigo cuarto da Lei 13/1997.

   Polo tanto, cando o investimento cumpra os requisitos para poder aplicar a dedución por investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovable na vivenda habitual e a dedución por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade da vivenda habitual o contribuínte queda excluído da aplicación da presente dedución.

  3. A parte do investimento financiado con subvencións públicas.

Base da dedución

 • A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que realicen tales obras.

  En ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

  O contribuínte poderá acreditar que as obras se efectuaron no período esixido e que o seu importe satisfixo efectivamente, mediante calquera medio válido en dereito.

 • A base máxima anual desta dedución será:

  En tributación individual

  1. Cando a suma da base liquidable xeral e do aforro sexa inferior 23.000 euros anuais: 4.500 euros anuais.

  2. Cando a suma da base liquidable xeral e do aforro estea comprendida entre 23.00 e 25.000 euros anuais : o resultado de aplicar a 4.500 euros anuais a porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  En tributación conxunta

  1. Cando a suma da base liquidable xeral e do aforro sexa inferior 37.000 euros anuais: 4.500 euros anuais.

  2. Cando a suma da base liquidable xeral e do aforro estea comprendida entre 37.000 euros e 40.000 euros : o resultado de aplicar a 4.500 euros anuais a porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)

Base máxima por vivenda

 • A base acumulada da dedución correspondente aos períodos impositivos en que aquela sexa de aplicación non poderá exceder de 5.000 euros por vivenda.

 • Cando concorran varios contribuíntes declarantes con dereito a practicar a dedución respecto dunha mesma vivenda, a base máxima anual de dedución e a acumulada se ponderarán para cada un deles en función da súa porcentaxe de titularidade no inmoble.

  O importe do citado límite da base acumulada da dedución (5.000 euros) se ponderará proporcionalmente para cada un dos titulares, sen que proceda entender que se aplica a cada un deles de forma independente.

Importante: será requisito para a aplicación desta dedución a identificación, mediante o seu NIF, das persoas ou entidades que realicen mate­rialmente as obras.