Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual, efectuadas no período

Normativa: Art. 4.Un.w), Catro e Quinto  e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas en 2022 polas obras realizadas.

 • O 50 por 100 das cantidades satisfeitas en 2022 polas obras realizadas dirixidas a mellorar a accesibilidade de persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100. Poden ser tanto o propio contribuínte como outras persoas que convivan con el no mesmo inmoble.

Requisitos para a aplicación da dedución

Importante: esta dedución pode coexistir e ser compatible coa regulada na disposición adicional décimo terceira por obras de conservación ou mellora realizada en 2014 e 2015, aplicandose unha ou outra segundo o exercicio en que se realizasen as obras: a presente dedución para obras realizadas en 2017 e exercicios seguintes e a segunda para as realizadas en 2014 ou 2015

 • A dedución do 20 por 100 aplícase por obras realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2017.

 • A dedución do 50 por 100 aplícase para as obras dirixidas a mellorar a accesibilidade de persoas con discapacidade que fosen realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2022.

 • As obras teñen que realizarse na vivenda habitual de que sexan propietarios ou titulares dun dereito real de uso e goce os contribuíntes, ou no edificio en que esta encóntrese.

 • Poderán acollerse á dedución a quellas actuacións que, tendo por obxecto a conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual teñan a condición de subvencionables por algún dos programas que estean vixentes a data de devindicación - que se indican a continuación-, sempre que cumpran co que se establece no Anexo I da Orde do 7 de decembro de 2009, da Conselleria de Medio Natural, Auga, Urbanismo e Vivenda, pola que se aproban as condicións de deseño e calidade en desenvolvemento do Decreto 151/2009 do 2 de outubro, do Consell.

  Actualmente estes plans son: o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

  A continuación, infórmase dos requisitos dos programas relativos a rehabilitación edificatoria, eficiencia enerxética e accesibilidade, respecto dos cales ostenta as competencias este centro directivo.

  1. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

   A regulación recóllese no Real decreto 853/2021, do 5 de outubro, polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial e vivenda social do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

   Os programas de axudas regulados a través deste real decreto recóllense no seu art. 2 e son os seguintes:

   • Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio.
   • Programa de apoio ás oficinas de rehabilitación
   • Programa de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio.
   • Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas.
   • Programa de axuda á elaboración do libro do edificio existente para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación.
   • Programa de axuda á construción de vivendas en alugamento social en edificios enerxeticamente eficientes.
  2. Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025

   A regulación deste plan recóllese no Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono Alquiler Joven e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

   Os programas de axudas recóllense no artigo 18 desta norma, e son os seguintes:

   • Programa de subsidiación de préstamos convidos.
   • Programa de axuda ao alugamento de vivenda.
   • Programa de axuda as vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables.
   • Programa de axuda as persoas arrendatarias en situación de vulnerabilidade sobrevida.
   • Programa de axuda as persoas mozas e para contribuír ao reto demográfico.
   • Programa de incremento do parque público de vivendas.
   • Programa de fomento de vivendas para persoas maiores ou persoas con discapacidade.
   • Programa de fomento de aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeracionais e modalidades similares.
   • Programa de posta a disposición de vivendas da SAREB e de entidades públicas para o seu alugamento como vivenda accesible ou social.
   • Programa de fomento da posta a disposición das comunidades autónomas e concellos de vivendas para o seu alugamento como vivenda accesible ou social.
   • Programa de mellora da accesibilidade en e á vivenda.
   • Programa de axuda á erradicación de zonas degradadas, do chabolismo e a infravivenda.
   • Programa de axuda para o pagamento do seguro de protección da renda arrendaticia.
  3. Normativa autonómica en materia de rehabilitación, deseño e calidade da vivenda.

   No artigo 113 do Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono Alquiler Joven e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, considéranse actuacións subvencionables do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas, en particular:

   a) A instalación de ascensores, salvaescaleras, ramplas, automatismos para a apertura de portas incorporando mecanismos motorizados ou outros dispositivos de accesibilidade, así como calquera medida de accesibilidade que facilite a autonomía e a vida independente de persoas con mobilidade reducida, tanto en edificios coma en vivendas unifamiliares, incluíndo os dispositivos adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación, unha vez instalados, á normativa sectorial correspondente. Inclúese a integración mediante un único mecanismo de identificación (teléfono intelixente, cámaras, pantallas ou outros dispositivos tecnolóxicos equivalentes no referente á súa funcionalidade) dos sistemas de apertura e control de accesos e doutros sistemas que necesiten control persoal e a adaptación, cando existan, a altura non superior a 1,40 m dos dispositivos xa instalados.

   b) A instalación ou dotación de produtos de apoio tales como guindastres ou artefactos análogos, así como sistemas tecnolóxicos de guiado que permitan a localización, que permitan o acceso e uso por parte das persoas con discapacidade a elementos comúns do edificio se é o caso, tales como xardíns, zonas deportivas, piscinas e outros similares.

   c) A instalación de elementos de información, de comunicación ou de aviso tales como sinais luminosos e visuais, vibrotáctiles, ou sonoras que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores e do interior das vivendas. En particular a instalación de elementos que melloren a accesibilidade e seguridade en uso dos ascensores, como a comunicación bidireccional en cabina.

   d) A instalación de produtos de apoio á audición para a accesibilidade no medio, como os bucles magnéticos.

   e) A instalación de elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior, tales como videoporteiros que proporcionan información visual e auditivos e análogos.

   f) A instalación de dispositivos de alarma no ascensor que garantan un sistema de comunicación visual, auditiva e bidireccional co exterior para os casos de emerxencia ou atrapamento. Así como a instalación de bucle magnético nos devanditos dispositivos.

   g) A instalación domótica e doutros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía persoal de persoas maiores ou con discapacidade.

   h) Calquera intervención que facilite a accesibilidade universal nos espazos do interior das vivendas (unifamiliares, agrupadas en fila ou en edificios de tipoloxía residencial colectiva) ou nos propios edificios de tipoloxía residencial colectivo obxecto deste programa, así como nas vías de evacuación dos mesmos. Inclúense obras dirixidas á ampliación de espazos de circulación dentro da vivenda que cumpran coas condicións do Código técnico da Edificación no referido a vivenda accesible, así como para mellorar as condicións de accesibilidade en baños e cociñas, así como as modificacións e adaptacións necesarias e axeitadas ás necesidades específicas das persoas con discapacidade que habitan as vivendas. Inclúense así mesmo as obras necesarias e complementarias sobre elementos directamente relacionados coa actuación de mellora de accesibilidade universal e cuxo mal estado de conservación aconselle a intervención.

   i) Calquera intervención que mellore o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código técnico da Edificación DB-SUA, Seguridade de utilización e accesibilidade. En particular a instalación de elementos que melloren a accesibilidade e seguridade de utilización nos ascensores, como a mellora do nivelamento da cabina.

   En liña co orzamento anterior, para a acreditación da realización das obras pode tomarse como referencia a base décimo cuarta da Orde 6/2022, do 29 de xuño, da Vicepresidencia Segunda e Conselleria de Vivenda e Arquitectura Bioclimática, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións de mellora da accesibilidade ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025, onde figura a documentación que hai que achegar na solicitude das axudas á accesibilidade.

  Importante: a dedución poderase aplicar no ano en que se satisfagan as obras, sempre que, cos requisitos previstos, as obras realícense a partir do 1 de xaneiro de 2017.

 • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Non darán dereito a practicar esta dedución :

  1. As obras que se realicen en prazas de garaxe, xardíns, parques, piscinas e instalacións deportivas e outras elementos análogos, agás se se trata de obras dirixidas a mellorar a accesibilidade de persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  2. Os investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovable na vivenda habitual ás que resulte de aplicación a dedución prevista na na letra o) do apartado un do artigo cuarto da Lei 13/1997.

   Polo tanto, cando o investimento cumpra os requisitos para poder aplicar a dedución por investimentos para o aproveitamento de fontes de enerxía renovable na vivenda habitual e a dedución por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade da vivenda habitual o contribuínte queda excluído da aplicación da presente dedución.

  3. A parte do investimento financiado con subvencións públicas.

  4. Será requisito para a aplicación desta dedución a identificación, mediante o seu número de identificación fiscal, das persoas ou entidades que realicen materialmente as obras.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación  realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

Base da dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de créditou, ás persoas ou entidades que realicen tales obras.

En ningún caso darán dereito a practicar estas deducións as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

Base máxima anual da dedución

 • A base máxima anual desta dedución será de 5.500 euros.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a  base máxima anual  será de 5.000 euros.

 • Cando concorran varios contribuíntes declarantes con dereito a practicar a dedución respecto dunha mesma vivenda, a base máxima anual de dedución se ponderará para cada un deles en función da súa porcentaxe de titularidade no inmoble.

  O importe do citado límite da base acumulada da dedución (5.500  euros) se ponderará proporcionalmente para cada un dos titulares, sen que proceda entender que se aplica a cada un deles de forma independente.

Importante: será requisito para a aplicación desta dedución a identificación, mediante o seu NIF, das persoas ou entidades que realicen mate­rialmente as obras.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución soa será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes de dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe ou límite de dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe ou límite de dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)