Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obtención de rendas derivadas de arrendamentos de vivenda, cuxa renda non supere o prezo de referencia dos alugamentos privados da Comunitat Valenciana (dedución do arrendador)

Normativa: Art. 4.Un.j) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 5 por 100 dos rendementos íntegros no período impositivo, sempre que se cumpran os requisitos que se indican a continuación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o rendemento íntegro derive de contratos de arrendamento de vivenda, de conformidade coa lexislación de arrendamentos urbanos, iniciados durante o período impositivo.

  De acordo co que se dispón no artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos considérase arrendamento de vivenda cando o arrendamento recaia “sobre unha edificación habitable cuxo destino primordial sexa satisfacer a necesidade permanente de vivenda do arrendatario ”.

  Pola súa banda, o artigo 3 da mesma lei dispón que “se considera arrendamento para uso distinto do de vivenda, aquel arrendamento que recaendo sobre unha edificación teña como destino primordial un uso distinto do establecido no artigo anterior”. Engadindo ademais que “en especial, terán esta consideración os arrendamentos de predios urbanas celebrados por tempada, sexa esta do verán ou calquera outra”.

  Polo tanto, a dedución non será aplicable sobre os rendementos orixinarios por arrendamentos de tempada e todos aqueles supostos en que a vivenda arrendada non constitúa a residencia habitual ou permanente do arrendatario, requisito que, de acordo coa Lei 29/1994, define a natureza xurídica do contrato de arrendamento de vivenda.

 • No caso de que a vivenda estivese arrendada con anterioridade por unha duración inferior a tres anos, a persoa inquilina non coincida coa establecida no contrato anterior.

  Se o contrato anterior tivo unha duración superior a tres anos, pódese aplicar a dedución con independencia de que os novos arrendatarios coincidan ou non cos anteriores.

  Se o contrato anterior tivo unha duración inferior a tres anos, só pódese aplicar a dedución se non coincide ningún dos novos arrendatarios cos anteriores.

 • Que a  renda mensual pactada non supere o prezo de referencia dos alugamentos priva­dos da Comunitat Valenciana .

  Para os efectos de determinar se a renda mensual pactada supera o prezo de referencia dos alugamentos privados deben incluírse como parte da renda xerada polo contrato de arrendamento tamén os gastos e tributos, distintos das subministracións, que segundo o contrato sexan por conta do arrendatario e que, en consecuencia, fósenlle repercutidos, tales como o IBI, comunidade de propietarios, etc.

 • Que se constituíse antes da finalización do período impositivo o depósito da fianza á que se refire a lexislación de arrendamentos urbanos, a favor da Generalitat.

Atención: teñase en conta que para os contribuíntes falecidos con anterioridade ao 28 de outubro de 2022, esíxese o cumprimento do requisito adicional de que o  inmoble arrendado estea situado nas zonas indicadas, para tal fin, pola conselleria competente en materia de vivenda ao establecer o prezo de referencia dos alugamentos privados da Comunitat Valenciana.

A información dos prezos dos alugamentos de referencia está dispoñible no visor cartográfico da Comunitat Valenciana (https://visor.gva.é /). Para máis información consultar a páxina web: https://calab.é/observatorio-del-habitat/precio-de-referencia/precios-del-alquiler/

Base máxima de dedución

A base máxima anual desta dedución establécese en 3.300 euros.

Atención: teñase en conta que para os contribuíntes falecidos con anterioridade ao 28 de outubro de 2022, a base máxima da dedución será de 3.000 euros.