Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisito conxunto para determinadas deducións autonómicas por donativos ou cesións de uso ou comodato

Deducións :

  • Por doazóns monetarias para a conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano,

  • Por cantidades destinadas polos seus titulares para a conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano,

  • Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana e

  • Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.

Requisito conxunto

  • A base das deducións anteriores  non poderá ser superior ao 30 por 100 da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración.

  • En calquera caso, a revogación da doazón determinará a obriga de ingresar as cotas correspondentes aos beneficios gozados no período impositivo en que a devandita revogación se produza, máis os xuros de mora que procedan, na forma establecida pola normativa estatal reguladora do IRPF.