Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Dedución por dobre imposición internacional

Na declaración de renda do exercicio  2022 de don A.B.T., de 30 anos de idade, solteiro e residente en Málaga, figuran as seguintes magnitudes:

 • Base impoñible xeral: 36.000
 • Base impoñible do aforro: 12.000

Dentro da base impoñible xeral, cuxos compoñentes son todos positivos, figuran 6.000 euros obtidos no estranxeiro, satisfacendo o contribuínte no país de obtención por un imposto de natureza análoga ao IRPF a cantidade de 1.100 euros.

De forma análoga, na base impoñible do aforro, cuxos compoñentes son todos positivos inclúense rendementos netos de capital mobiliaria por importe de 6.000 euros e unha ganancia patrimonial derivada da transmisión dun elemento patrimonial por importe de 6.000 euros e pola que satisfixo no estranxeiro por un imposto análogo ao IRPF a cantidade de 1.080 euros.

Determinar a dedución por dobre imposición internacional aplicable na declaración do IRPF, exercicio  2022, supondo que non existe convenio de dobre imposición internacional entre España e o país de obtención das rendas e que o contribuínte ten dereito a unha redución da base impoñible xeral de 4.800 euros e a deducións xerais da cota por importe de 1.500 euros.

Solución :

Base impoñible xeral : 36.000

Reducións da base impoñible xeral : 4.800

Base liquidable xeral : 31.200

Base impoñible do aforro e base liquidable do aforro : 12.000

 1. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral (31.200)

  Escala xeral do imposto

  Ata 20.200 = 2.112,75

  Resto: 11.000 ao 15 %= 1.650

  Cota 1 resultante: 3.762,75

  Escala autonómica do imposto

  Ata 21.100: 2.207

  Resto: 10.100 ao 15 %= 1.515

  Cota 2 resultante: (2.207 + 1.515) = 3.722

 2. Aplicación das escalas de gravame á base liquidable xeral correspondente ao mínimo persoal e familiar

  Xa que o importe da base liquidable xeral (31.200) é superior ao do mínimo persoal e familiar (5.550), esta forma parte na súa integridade da base liquidable xeral.

  Escala xeral : 5.550 ao 9,50 %= 527,25

  Cota 3 resultante: 527,25

  Escala autonómica 5.550 ao 9,50 %= 527,25

  Cota 4 resultante: 527,25

 3. Determinación da cota íntegra xeral, estatal e autonómica.

  Cota íntegra xeral estatal (Cota 1 - Cota 3): 3.762,75 - 527,25 = 3.235,50

  Cota íntegra xeral autonómica (Cota 2 - Cota 4): 3.722 - 527,25 = 3.194,75

 4. Gravame da base liquidable do aforro (12.000)

  Gravame estatal

  Ata 6.000 ao 9,5 %= 570

  Resto 6.000 x 10,5% = 630

  Suma: 1.200

  Gravame autonómico

  Ata 6.000 ao 9,5 %= 570

  Resto 6.000 x 10,5% = 630

  Suma: 1.200

 5. Determinación das cotas íntegras

  Cota íntegra xeral (3.235,50 + 3.194,75) = 6.430,25

  Cota íntegra do aforro (1.200 + 1.200) = 2.400

  Cota íntegra total (6.430,25 + 2.400) = 8.830,25

 6. Determinación da cota líquida

  Deducións: 1.500,00

  Cota líquida total (8.830,25 - 1.500) = 7.330,25

 7. Deducións da cota líquido total

  Dedución por dobre imposición internacional (a menor da ou B)

  1. Importe efectivo satisfeito no estranxeiro

   Por rendementos: 1.100

   Por ganancia patrimonial: 1.080

  2. Resultado de aplicar o tipo medio efectivo de gravame, xeral e do aforro, á parte de base liquidable, xeral e do aforro, gravada no estranxeiro .

   B.1. Tipo medio efectivo de gravame xeral

   O tipo de gravame xeral determínase mediante a seguinte operación: Cota líquida total x (cota íntegra xeral/cota íntegra total) ÷ Base liquidable xeral

   [7.330,25 x (6.430,25 ÷ 8.830,25)] ÷ 31.200 x 100 = 17,10%

   B.2. Tipo de gravame do aforro:

   O tipo de gravame do aforro determínase mediante a seguinte operación: Cota líquida total x (cota íntegra do aforro / cota íntegra total) ÷ Base liquidable do aforro

   [7.330,25 x (2.400 ÷ 8.830,25)] ÷ 12.000 x 100 = 16,60%

   B.3. Parte de base liquidable xeral gravada no estranxeiro

   A parte de base liquidable xeral gravada no estranxeiro determínase aplicando a redución que proporcionalmente corresponde aos rendementos obtidos no estranxeiro e integrados na base liquidable. A devandita operación pode representarse mediante a seguinte formula:

   Base liquidable xeral x rendementos obtidos no estranxeiro) ÷ Compoñentes positivos da base impoñible xeral

   (31.200 x 6.000)  ÷ 36.000 = 5.200

   B.4. Parte de base liquidable do aforro gravado no estranxeiro: 6.000

   Nota: Xa que no presente exemplo todos os compoñentes da base liquidable do aforro son positivos, a parte de base liquidable do aforro gravado no estranxeiro coincide co importe obtido no estranxeiro, ao non ser aplicable á base liquidable do aforro minoración algunha, tendo en conta que a mínima persoal forma parte na súa totalidade da base impoñible xeral e sobre a mesma non se aplicou ningunha redución.

   B.5. Imposto soportado en España

   • Parte da base liquidable xeral (5.200 x 17,10 %) = 889,20

   • Parte da base liquidable do aforro (6.000 x 16,60 %) = 996

  Importe da dedución por dobre imposición internacional (a menor de A ou B)

  Por rendementos (889,20) + Por ganancia patrimonial (996) = 1.885,20