Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Obxecto e réxime xeral da dedución

Obxecto da dedución

Esta dedución ten por obxecto evitar que unha renda obtida no estranxeiro por contribuíntes do IRPF estea suxeita a este imposto en España e tamén a un imposto de natureza análoga no estranxeiro.

Réxime xeral de dedución

Nos supostos en que, entre as rendas do contribuínte, figuren rendementos ou ganancias patrimoniais obtidas e gravadas no estranxeiro, deducirase a menor das dúas cantidades seguintes:

  1. O importe efectivo do satisfeito no estranxeiro por razón dun imposto de natureza idéntica ou análoga ao IRPF ou ao Imposto sobre a Renda de non Residentes como consecuencia da obtención dos devanditos rendementos ou ganancias patrimoniais.

  2. O resultado de aplicar o tipo medio efectivo de gravame á parte de base liquidable gravada no estranxeiro.

Con esta finalidade, o tipo medio efectivo de gravame será o resultado de multiplicar por 100 o cociente obtido de dividir a cota líquida total pola base liquidable. Para tal fin, debe diferenciarse o tipo de gravame que corresponda ás rendas xerais e do aforro, segundo proceda. O tipo de gravame así determinado expresarase con dous decimais.

Para a aplicación da dedución por dobre imposición internacional ás rendas obtidas no estranxeiro que forman parte da base liquidable do aforro, o tipo medio efectivo (TME) correspondente á base liquidable do aforro (sen descomposición algunha desta base) aplicarase á parte da base liquidable do aforro obtido no estranxeiro, diferenciando, en relación con esta última, segundo a renda obtida no estranxeiro sexa un rendemento ou unha ganancia de patrimonio.

En cambio, o tipo medio efectivo (TME) correspondente á base liquidable xeral aplicarase á parte da base liquidable xeral obtida no estranxeiro sen analizar con respecto a esta última entre rendementos e ganancias.

Importante: cando se obteñan rendas no estranxeiro ou a través dun establecemento permanente practicarase a dedución por dobre imposición internacional comentada, sen que resulte de aplicación o procedemento de eliminación da dobre imposición prevista no artigo 22 da LIS.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.