Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Retencións deducibles correspondentes a rendementos bonificados

Normativa: Disposición transitoria sexta  LIS

Os beneficios procedentes do Imposto sobre as Rendas da Capital recoñecida ás sociedades concesionarias de autoestradas de peaxe e aos restantes entidades a que se refire a disposición transitoria sexta da LIS, continúan aplicandose na actualidade de acordo coas normas do Imposto sobre as Rendas da Capital.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Xa que o tipo de gravame aplicable sobre os intereses no Imposto sobre as Rendas da Capital era o 24 por 100 e que a bonificación outorgada ascendía ao 95 por 100, o contribuínte perceptor deste tipo de rendementos unicamente soporta unha retención efectiva do 1,2 por 100 (24 x 5 %). Porén, o importe total da bonificación que ascende ao 22,8 por 100 (24 x 95 %) tamén resulta deducible por aplicación do beneficio fiscal que transitoriamente segue sendo aplicable. Agora ben, esta última contía opera como unha dedución de cota sen xerar dereito a devolución, por canto este dereito deriva das cantidades efectivamente retidas.

En consecuencia, no recadro [0591] de declaración, farase constar o importe das retencións non practicadas efectivamente que, non obstante, ten a consideración de fiscalmente deducibles da cota, consignandose as retencións efectivamente soportadas no recadro correspondente ás mesmas.