Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Introdución

Normativa: Art. 59 e disposición transitoria terceira Regulamento IRPF. Véxase tamén  art. 122.2, segundo parágrafo, LGT  

Cando no ano 2022  incumprísese algún dos requisitos esixibles para consolidar o dereito ás deducións xa practicadas e, en consecuencia, pérdase, en todo ou en parte, o dereito ás mesmas, o contribuínte virá obrigado a sumar á cota líquida estatal e á cota líquida autonómica reportada no exercicio 2022, as cantidades indebidamente deducidas, máis os correspondentes xuros de mora.

As contías en que proceda incrementar as cotas líquidas, estatal e autonómica, deberán determinarse de acordo co seguinte detalle:

 • Deducións xerais da cota correspondente a exercicios anteriores a 1997:

  O importe das deducións indebidas, calquera que for a súa natureza ou concepto, máis os xuros de mora aplicaranse na súa totalidade a incrementar a cota líquida estatal.

 • Deducións xerais da cota correspondente aos exercicios 1997 a 2001:

  O importe das deducións indebidas, calquera que for a súa natureza ou concepto, máis os xuros de mora aplicaranse nun 85 por 100 a incrementar a cota líquida estatal e nun 15 por 100 a incrementar a cota líquida autonómica.

 • Dedución por investimento en vivenda habitual dos exercicios 2002 a 2021.

  O importe do tramo estatal da dedución indebida máis os xuros de mora aplicarase a incrementar a cota líquida estatal e o importe do tramo autonómico máis os correspondentes xuros de mora aplicaranse a incrementar a cota líquida autonómica.

  O importe do tramo estatal e o importe do tramo autonómico serán os practicados nas declaracións correspondentes aos exercicios 2002 a 2021 que deban regularizarse. Así, por exemplo:

  Para o exercicio 2008, se se perde o dereito á dedución por investimento en vivenda habitual practicada na declaración dese exercicio 2008, o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0700] e o do tramo autonómico no recadro [0701],  da declaración do citado exercicio.

  Para o exercicio 2009, se a regularización afecta ao citado exercicio, a determinación do tramo autonómico da dedución por investimento en vivenda habitual debe efectuarse considerando unha cesión do 50 por 100, así como o exercicio de competencias normativas realizadas pola respectiva Comunidade Autónoma. O tramo estatal, pola súa banda, virá determinado pola diferenza entre o importe total da dedución por investimento en vivenda habitual practicada e o tramo autonómico da mesma.

  Teñase en conta que, no citado exercicio, aínda que se liquidou tomando como referencia unha cesión do 33 por 100 e a normativa vixente a 31 de decembro de 2009, o rendemento que se cede ás Comunidades Autónomas é do 50 por 100, polo que o importe correspondente ao tramo estatal e ao tramo autonómico da dedución por investimento en vivenda habitual correspondente ao exercicio 2009 pode determinarse da seguinte forma:

  1. Contribuíntes residentes en 2009 na Comunidade Autónoma de Cataluña ou na Comunidade Autónoma das Illes Balears:

   - Tramo estatal, é o resultado de sumar os importes reflectidos nos recadros [0700] e [0701] da declaración dese exercicio e de restar do mesmo o importe consignado no recadro [0772] da declaración. É dicir ([0700] + [0701] [0772]).

   - Tramo autonómico, é o importe consignado no recadro [0772] da declaración dese exercicio.

  2. Contribuíntes residentes en 2009 nos restantes Comunidades Autónomas:

   O tramo estatal e o tramo autonómico son iguais e o seu importe coincide para cada un deles co reflectido no recadro [0772] da declaración dese exercicio.

  3. Para os exercicios 2010, 2011 e 2012 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0700] e o do tramo autonómico no recadro [0 701], da declaración do exercicio que corresponda.

   Para o exercicio 2013 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0470] e o do tramo autonómico no recadro [0471], da declaración do citado exercicio.

   Para o exercicio 2014 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0547] e o do tramo autonómico no recadro [0548], da declaración do citado exercicio.

   Para o exercicio 2015 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0492] e o do tramo autonómico no recadro [0493], da declaración do citado exercicio.

   Para o exercicio 2016 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0501] e o do tramo autonómico no recadro [5002], da declaración do citado exercicio.

   Para o exercicio 2017 o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0516] e o do tramo autonómico no recadro [0517], da declaración do citado exercicio.

   Para os exercicios 2018,  2019, 2020 e 2021  o importe do tramo estatal será o consignado no recadro [0547] e o do tramo autonómico no recadro [0548], da declaración do citado exercicio.

 • Restantes deducións xerais da cota dos exercicios 2002 a 2008:

  O importe das deducións indebidas máis os xuros de mora aplicaranse nun 67 por 100 a incrementar a cota líquida estatal e nun 33 por 100 a incrementar a cota líquida autonómica.

 • Restantes deducións xerais da cota dos exercicios 2009 a 2021:

  O importe total resultante de sumar a parte estatal e a parte autonómica das deducións consignadas nas declaracións dos exercicios 2009 a 2021 que, se é o caso, pola perda do dereito ás mesmas, proceda regularizar no exercicio 2022 máis os xuros de mora, aplicaranse nun 50 por 100 a incrementar a cota líquida estatal e nun 50 por 100 a incrementar a cota líquida autonómica.

  Non obstante, no caso da dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación do artigo 68.1 da lei do IRPF e das deducións temporais por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas da disposición adicional quincuaxésima na Lei, ao recaer ambas as dúas exclusivamente sobre a cota íntegra estatal, se se perde o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas por incumprir os requisitos, deberase proceder a regularizar engadindo o importe das deducións indebidas máis os xuros de mora á cota líquida estatal. O importe das deducións ás que se perdeu o dereito en 2022 consignarase no recadro [0574] e os xuros de mora no recadro [0576].

 • Deducións autonómicas da cota dos exercicios 1998 a 2021:

  O importe das deducións autonómicas indebidas máis os xuros de mora aplicaranse na súa totalidade a incrementar a cota líquida autonómica.

Importante : As deducións incorrectas ou indebidamente practicadas no exercicio en que se aplicaron deberán regularizarse mediante a presentación da correspondente autoliquidación complementaria á orixinariamente presentada no devandito exercicio, sen que resulte aplicable este procedemento de regularización.