Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Devolución de cantidades derivadas das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (cláusulas solo) que tivesen a consideración de gasto deducible en exercicios anteriores

Normativa: Disposición adicional cuadraxésimo quinta Lei IRPF

Non se integrará na base impoñible do IRPF a devolución, en efectivo ou a través doutras medidas de compensación, das cantidades previamente satisfeitas ás entidades financeiras en concepto de intereses pola aplicación de cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (a denominada cláusula solo), canda os seus correspondentes intereses indemnizatorios, derivadas tanto de acordos celebrados coas entidades financeiras como do cumprimento de sentenzas ou laudos arbitrais.

Para un comentario detallado  sobre as "cláusulas solo"  véxase o Capítulo 2.

Cando tales cantidades obxecto de devolución incluísense en declaracións de anos anteriores como gasto deducible, perderán tal consideración debendo practicarse autoliquidación complementaria correspondente a tales exercicios, sen sanción, nin xuros de mora, nin recarga algún no prazo comprendido entre a data do acordo e a finalización do seguinte prazo de presentación de autoliquidación polo IRPF.

Esta regularización afectará unicamente aos exercicios respecto dos cales non prescribise o dereito da Administración para determinar a débeda tributaria mediante a oportuna liquidación.

Non obstante, se se trata de cantidades derivadas da aplicación de cláusulas solo que fosen satisfeitas polo contribuínte en 2022 e o acordo de devolución das mesmas coa entidade financeira ou como consecuencia dunha sentenza xudicial ou un laudo arbitral prodúcese antes de finalizar o prazo de presentación de autoliquidación do IRPF de 2022  (30 de xuño de  2023), non se terán en conta como gasto deducible no devandito exercicio.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [109] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.