Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Iniciación do procedemento

Cando pódese presentar a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF ?

A rectificación da súa autoliquidación poderá solicitarse:

 • Unha vez presentada a correspondente autoliquidación.
 • Sempre que a Administración tributaria non practicase liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo.
 • Ademais, cómpre que non transcorrese o prazo de catro anos a que se refire o artigo 66 da LGT.

O devandito prazo de catro anos comezará a contarse:

 1. Se a declaración se presentou dentro do prazo regulamentario de presentación das declaracións, desde o día seguinte á finalización do mesmo.
 2. Se a declaración se presentou fóra do devandito prazo, desde o día seguinte á presentación da declaración.

Formas de presentar a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF.

O contribuínte pode solicitar a rectificación da autoliquidación do IRPF de dúas formas:

a. Utilizando, de forma voluntaria, o modelo de declaración do IRPF aprobado polo ministro de Facenda para o exercicio.

A presentación desta solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF utilizando o modelo de declaración deberá realizarse a través dalgún dos seguintes medios electrónicos:

 • Presentación electrónica por Internet a través do portal da Axencia Tributaria en Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es ), e para os períodos impositivos 2017 e seguintes, tamén a través dos programas de presentación desenvolvida por terceiros.

  Para iso o contribuínte cubrirá unha nova autoliquidación que comprenderá ademais dos correctamente reflectidos na autoliquidación orixinaria, os de nova inclusión ou modificación.

  Deberá marcar o recadro [127] da  declaración  dentro do apartado "Solicitude de rectificación de autoliquidación" e proceder a consignar os datos correspondentes á regularización no epígrafe Ou da  declaración. Para tal fin, indicarase o resultado que hai que ingresar de anteriores autoliquidacións ou liquidacións administrativas correspondentes ao exercicio 2022  (recadro [0681]) ou ben o resultado que hai que devolver como consecuencia da tramitación de anteriores autoliquidacións correspondentes ao exercicio 2022  (recadro [0682]).

  Así mesmo, de acordo co que se dispón no artigo 126 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos aprobado por Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, dentro do epígrafe Ou da  declaración deberá facerse constar no recadro [0686] o número de xustificante da autoliquidación cuxa rectificación se solicita e, no caso de que se solicite unha devolución, no recadro [0687] o código de  conta IBAN en que solicita efectúese a devolución cando se trate dun país ou territorio que pertenza á Zona Única de Pagamentos en Euros (SEPA)  ou, se é o caso, Código SWIFT/BIC.

  A presentación da autoliquidación, unha vez cumprimentados os datos anteriores fai as funcións de escrito de solicitude de rectificación da autoliquidación e inicia o procedemento.

  Poderá acompañarse da documentación en que se basea a solicitude de rectificación e os xustificantes, se é o caso, do ingreso efectuado polo contribuínte. Os citados documentos ou escritos poderán presentarse a través do rexistro electrónico da Axencia Estatal de Administración Tributaria, regulado mediante Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da AEAT pola que se crea a Sede electrónica e regúlanse os rexistros electrónicos da AEAT. Todo iso entenderase sen prexuízo do que se dispón no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 • Presentación electrónica a través do teléfono , mediante chamada telefónica exclusivamente para aqueles contribuíntes que cumpran os requisitos que consten na Sede electrónica da AEAT en Internet e, sempre que a autoliquidación que hai que rectificar realizásese a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración,

  Con esta finalidade, pola AEAT adoptaranse as medidas de control precisas que permitan garantir a identidade dos contribuíntes que efectúan a solicitude de rectificación dunha autoliquidación do IRPF.

  Lembre: esta forma de solicitar a rectificación dunha autoliquidación do IRPF é máis sinxela e permite á Administración tributaria resolver estes procedementos con maior celeridade.

  A utilización voluntaria o modelo de declaración do IRPF como solicitude de rectificación está dispoñible para as autoliquidacións correspondentes aos exercicios 2016 a  2022, e pode utilizarse tanto en período voluntario de presentación como fóra del .

b. Mediante escrito dirixido á Dependencia ou Sección de Xestión da Delegación ou Administración da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio habitual, facendo constar claramente os erros ou omisións padecidas e acompañando xustificación suficiente dos mesmos.