Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Aboamento anticipado da dedución por maternidade

Importante: teñase en conta que só poderá solicitarse o aboamento anticipado do importe que corresponda á dedución por maternidade sen incluír o incremento adicional por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados  que se examina no apartado seguinte.

Os contribuíntes con dereito á aplicación da dedución por maternidade poden solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria o seu aboamento de forma anticipada por cada un dos meses en que estean dados de alta na Seguridade Social ou Mutualidade e coticen os prazos mínimos que a continuación indícanse:

  1. Traballadores con contrato de traballo a xornada completa, en alta durante polo menos quince días de cada mes, no Réxime xeral ou nos Réximes especiais da Minaría do Carbón e dos Traballadores do Mar.

  2. Traballadores con contrato de traballo a tempo parcial cuxa xornada laboral sexa de, polo menos, o 50 por 100 da xornada ordinaria na empresa, en cómputo mensual, e encóntrense en alta durante todo o mes nos réximes citados no parágrafo anterior.

  3. Traballadores por conta allea en alta no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social no mes e que realicen, polo menos, dez xornadas reais no devandito período.

  4. Traballadores incluídos nos restantes Réximes especiais da Seguridade Social non citados nos parágrafos anteriores ou mutualistas das respectivas mutualidades alternativas á Seguridade Social que se encontren en alta durante quince días no mes.

A solicitude do aboamento anticipado da dedución debe axustarse ao modelo 140 aprobado pola Orde HAC/177/2020, do 27 de febreiro.

Atención ERTE: de acordo coa letra b.1º do artigo 267.1 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social (aprobado por Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro-BOE do 31 de outubro-), no caso de expedientes de regulación temporal de emprego en que se suspenda o contrato de traballo, o contribuínte encóntrase en situación de desemprego total. Por esta razón, nestes casos de suspensión do contrato de traballo, como consecuencia da aprobación dun expediente de regulación temporal de emprego, deixa de realizarse unha actividade por conta allea e de cumprirse os requisitos para gozar da dedución por maternidade e o correspondente aboamento anticipado.