Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Contía e límite da dedución

Contía da dedución

  • O importe da dedución por maternidade correspondente a cada fillo que outorgue dereito á mesma é de 100 euros por cada mes do período impositivo en que concorran de forma simultánea os requisitos anteriormente comentados.

  • A determinación dos fillos realizarase de acordo coa súa situación o último día de cada mes. En consecuencia, en caso de fillos por natureza computarase por enteiro o mes de nacemento, sen que se compute o mes en que o fillo cumpra os tres anos de idade.

  • No que fai ao requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade, este entenderase cumprido cando esta situación se produza en calquera día do mes.

Límite da dedución

O importe da dedución por maternidade por cada fillo que outorgue dereito á mesma non poderá superar ningunha das dúas cantidades que a continuación sinálanse:

  • Ata 1.200 euros anuais.

  • O importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades reportadas en cada período impositivo con posterioridade ao nacemento, adopción, delegación de garda para a convivencia preadoptiva ou acollemento.

Polo tanto, no período impositivo de nacemento do menor non se computarán para determinar o segundo destes límites o importe das cotizacións dos meses anteriores ao nacemento.

De igual forma, no período impositivo de cumprimento dos tres anos ou, se é o caso, do falecemento do menor, non se computarán as cotizacións ou cotas devindicadas con posterioridade ao acaecemento das devanditas circunstancias que determinan a perda do dereito para aplicar a dedución.

Isto é:

  • No período impositivo en que o descendente cumpre os tres anos sos deben terse en conta as cotizacións á Seguridade Social reportada durante o período en que se ten dereito a aplicar a dedución e non as de todo o ano en que o menor cumpre os tres anos.

  • Do mesmo xeito, se o descendente falece no ano, só se computarán as cotizacións á Seguridade Social dos meses transcorridos ata o falecemento e non as de todo o período impositivo.

O cómputo efectuarase polos importes íntegros, sen tomar en consideración as bonificacións que puidesen corresponder pola situación persoal do afiliado ou mutualista e incluíndo no devandito importe íntegro as cotas correspondentes ao traballador e ao empregador.