Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo. Dedución por maternidade e incremento por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

Dona P.C.A. estivo dada de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social durante todo o ano 2022, ascendendo a 1.800 euros (150/mes) os importes íntegros das cotizacións e cotas anuais reportadas ao citado Réxime.

Dona P.C.A. ten dous fillos: o maior, nado o 31 de xaneiro de 2020, e o menor, nado o 13 de agosto de 2022.

O fillo maior estivo matriculado durante o exercicio no centro de educación infantil autorizado "ZZ" sendo os gastos satisfeitos polos servizos prestados por este centro os seguintes:

 • 300 euros por matricúlaa
 • 4.250 euros [importe que corresponden aos meses completos de xaneiro a xuño, ambos os dous incluídos, outubro e novembro (500 euros/mes) e a 15 días de mes xullo (250 euros)].

En relación cos  devanditos  gastos solicitouse e obtivo para o exercicio 2022 da Comunidade Autónoma unha bolsa polo concepto de cheque gardaría que acadou os 1.000 euros, cantidade que foi abonada directamente ao centro de educación infantil "ZZ" pola Consellaría de Educación.

Así mesmo, a empresa onde traballa Dona P.C.A pagou tamén directamente ao centro de educación infantil "ZZ" a cantidade de 1.500 euros, como retribución en especie exenta para a súa traballadora.

O resto do importe dos gastos foi satisfeito ao 50 por 100 por cada proxenitor.

Determinar o importe da dedución por maternidade e o incremento adicional por gastos de gardaría correspondente ao exercicio 2022  e calcular o resultado da súa declaración, sabendo que a cota diferencial da mesma ascende a 1.500 euros e que a contribuínte non solicitou o pagamento anticipado da dedución por maternidade.

Solución:

1. Importe da dedución por maternidade

Dedución correspondente ao fillo maior:

 • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses

 • Importe da dedución (12 meses x 100 euros) = 1.200

 • Límite da dedución por fillo (1.200 euros)

  Nota: prevalece o importe de 1.200 euros anuais polo primeiro fillo ao ser superior o importe das cotizacións e cotas reportadas á Seguridade Social no exercicio 2022 (1.800 euros)

Dedución correspondente ao fillo menor:

 • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 5 meses

 • Importe da dedución (5 meses x 100 euros) = 500

 • Límite da dedución por fillo (500 euros)

  Nota: prevalece o importe de 500 euros por segundo fillo, ao ser superior o importe das cotizacións e cotas reportadas no exercicio 2022  á Seguridade Social con posterioridade ao nacemento (750 euros ao terse en conta 5 meses).

Importe total (1.200 + 500) = 1.700,00

2. Incremento adicional por gastos de custodia

Incremento adicional correspondente ao fillo maior:

 • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 8 meses

 • Importe do incremento (1.000 euros ÷ 12 meses x 8 meses) = 666,64

  Nota: no presente caso, o incremento adicional por gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados pode acadar ata 1.000 euros anuais e calculásese proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran de forma simultanea os requisitos esixidos no artigo 81.1 e 2 da Lei do IRPF. Os meses que hai que tomar en consideración son exclusivamente aqueles en que os gastos abonados se efectúen por mes completo. Polo tanto, neste caso só teñen en cóntase os 8 meses completos, excluíndo os 15 días de mes de xullo, polo que o cálculo será: 1.000 euros.12 meses x 8 meses = 666,64 euros

 • Límite do incremento: 666,64 euros

  O incremento de 666,64 euros non supera ningún dos límites que se indican a continuación:

  a) Importe das cotizacións e cotas reportadas á Seguridade Social: 1.800 euros

  b) Importe total do gasto efectivo non subvencionado dos gastos de  custodia: 2.050 euros

  Nota: de acordo co artigo 81 da Lei do IRPF e o artigo 60 do Regulamento do IRPF, o gasto total non subvencionado correspondente ás cantidades totais anuais (por meses completos ou incompletos) satisfeitas a gardarías ou centros de educación infantil autorizados pola preinscrición e matricula dos devanditos menores, a asistencia, en horario xeral e ampliado, e a alimentación, minorásese nas cantidades dos devanditos gastos que fosen satisfeitas polas empresas empregadoras dos beneficiarios que tivesen a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón nas letras b) ou d) do apartado 3 do artigo 42 da Lei do IRPF.

  Polo tanto, no presente caso os gastos de custodia serán: 300  (matricula) + 4.000 (8 meses completos) + 250 (mes incompleto) – 1.000 (importe subvencionado) – 1.500 (retribución en especie exenta) = 2.050 euros

  Atención: aínda que fose pago por ambos os dous proxenitores ao 50 por 100, considerarase tanto o importe pago pola nai ou o contribuínte con dereito ao referido incremento, como o satisfeito polo outro proxenitor.

3. Resultado da declaración

Cota diferencial : 1.500,00

Dedución por maternidade

 • Importe da dedución (1.200,00 + 500,00) = 1.700,00

 • Incremento por gastos en gardarías (666,64) = 666,64

Resultado da declaración (1.500 − 1.700 − 666,64): −866,64