Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cantabria

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por coidado de familiares: descendentes menores de 3 anos, ascendentes maiores de 70 anos e persoas con discapacidade.
 • Por acollemento familiar de menores.
 • Por gastos de gardaría.
 • Para familias monoparentais.
 • Por nacemento e adopción de fillos.
 • Por gastos de gardaría para contribuínte que teñan a súa residencia  en zonas rurais de Cantabria en risco de despoboamento. 
 • Por arrendamento de vivenda habitual por mozos, maiores ou persoas con discapacidade.
 • Por obras de mellora en vivenda propiedade do contribuínte ou no edificio en que  a vivenda se encontre.
 • Por  arrendamento de vivendas situadas en zonas de Cantabria en risco de despoboamento (dedución do arrendatario).
 • Por donativos a fundacións ou ao Fondo Cantabria Coopera ou a Asociacións que persigan entre os seus fins o apoio a persoas con discapacidade.
 • Por investimentos ou doazóns a entidades da Economía Social establecida en Cantabria.
 • Por investimento  na adquisición de accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
 • Por gastos de enfermidade.
 • Polos gastos ocasionados ao trasladar a residencia habitual a unha zona de Cantabria en risco de despoboamento por motivos laborais por conta allea ou por conta propia.
 • Para mitigar o impacto da inflación na adquisición de produtos básicos en 2022.