Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Castela-A Mancha

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento ou adopción de fillos.
 • Por familia numerosa.
 • Por discapacidade do contribuínte.
 • Por discapacidade de ascendentes ou descendentes.
 • Para contribuíntes maiores de 75 anos.
 • Para coidado de ascendentes maiores de 75 anos.
 • Por acollemento familiar non remunerado de menores.
 • Por acollemento  non remunerado de maiores  de 65 anos e persoas con discapacidade.
 • Por familia monoparental.
 • Por gastos de gardaría
 • Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos.
 • Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento.
 • Por arrendamento de vivenda habitual por familias numerosas.
 • Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais.
 • Por arrendamento de vivenda habitual por persoas con discapacidade
 • Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais. 
 • Por cantidades doadas para a cooperación internacional ao desenvolvemento e ás entidades para a loita contra a pobreza, a exclusión social e a axuda a persoas con discapacidade.
 • Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación empresarial.
 • Por doazóns de bens culturais e contribucións a favor da conservación, reparación e restauración de bens pertencentes ao patrimonio cultural de Castela-A Mancha, e para fins culturais, incluídos no plan de mecenado cultural de Castilla-La Mancha.
 • Por gastos por adquisición de libros de texto, por ensino de idiomas e outros gastos relacionados coa educación.
 • Por residencia habitual en zonas rurais. 
 • Por traslado de vivenda habitual. 
 • Polos gastos en intereses polo financiamento alleo da adquisición de primeira vivenda habitual por menores de 40 anos.
 • Para compensar os efectos da inflación.
 • Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación.
 • Por investimento en entidades da economía social.