Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunitat Valenciana

Por circunstancias persoais e familiaresRelativa á vivenda habitualPor donativos e doazónsOutros conceptos deducibles
 • Por nacemento, adopción ou acollemento familiar.
 • Por nacemento ou adopción múltiple.
 • Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade.
 • Por ostentar a condición de familia numerosa ou de familia monoparental.
 • Por cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de  1º ciclo de educación infantil, de fillos ou acollidos en acollemento permanente, menores de 3 anos.
 • Por conciliación do traballo coa vida familiar.
 • Para contribuíntes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, de idade igual ou superior a 65 anos.
 • Por ascendentes maiores de 75 anos, e por ascendentes maiores de 65 anos con discapacidade.
 • Por contratar de maneira indefinida a persoas afiliadas no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social para o coidado de persoas.
 • Por contribuíntes con  2 ou máis descendentes.
 • Por residir habitualmente nun municipio en risco de despoboamento.
 • Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade inferior a 36 anos.
 • Pola adquisición da súa vivenda habitual por persoas con discapacidade.
 • Por cantidades  para a adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual procedentes de axudas públicas.
 • Por arrendamento de vivenda habitual.
 • Por arrendamento de vivenda como consecuencia dunha actividade, por conta propia ou allea, en municipio distinto daquel en que o contribuínte residía con anterioridade.
 • Por investimentos en instalacións de autoconsumo de enerxía eléctrica ou destinada ao aproveitamento de determinadas fontes de enerxía renovable nas vivendas ou edificio onde sítuense.
 • Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuada no período.
 • Por obras de conservación ou mellora da calidade, sostibilidade e accesibilidade na vivenda habitual efectuada en 2014 e 2015.
 • Polo incremento dos custos de financiamento alleo no investimento da vivenda habitual.
 • Por doazóns con finalidade ecolóxica.
 • Por doazóns de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por donativos para a conservación, reparación e restauración de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana.
 • Por doazóns ou cesións de uso ou comodatos para outros fins de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.
 • Por doazóns monetarias dirixidas a financiar programas de investigación, innovación e desenvolvemento científico ou tecnolóxico no campo do tratamento e prevención das infeccións producidas polo Covid-19 .
 • Por doazóns para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria producida pola Covid-19 .
 • Por cantidades destinadas polos seus titulares á conservación, reparación e restauración de bens do Patrimonio Cultural Valenciano.
 • Por adquisición de material escolar.
 • Por cantidades destinadas a aboamentos culturais.
 • Por obtención de rendas derivadas do arrendamento de vivenda cuxa renda non supere o prezo de referencia de alugueiros privados (dedución do arrendador).
 • Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas  en virtude do Decreto Lei 3/2020, do 10 de abril, a traballadores e as traballadoras afectadas por un ERTE e aos que reduciron a xornada laboral por conciliación familiar con motivo Covid-19.
 • Por adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño.
 • Por investimento en adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación.
 • Polas cantidades satisfeitas en tratamentos de fertilidade realizada en clínicas ou centros autorizados.