Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Illes Balears

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Para os declarantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou con descendentes con esta condición.
 • Por gastos relativos aos descendentes ou acollidos menores de 6 anos por motivos de conciliación.
 • Por acollida de persoas desprazadas polo conflito de Ucraína.
 • Por determinados investimentos de mellora da sostibilidade da vivenda habitual.
 • Por arrendamento de vivenda habitual nas Illes Balears a favor de determinados colectivos.
 • Por arrendamento de vivenda no territorio das Illes Balears derivadas do traslado temporal de residencia por motivos laborais.
 • Por doazóns a determinadas entidades destinadas á investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou á innovación.
 • Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural.
 • Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo.
 • Por doazóns a determinadas entidades que teñan por obxecto o fomento da lingua catalá.
 • Por doazóns a entidades do terceiro sector.
 • Por doazóns para paliar os efectos do conflito de Ucraína sobre as persoas. 
 • Por determinadas subvencións e axudas outorgadas por razón dunha declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil.
 • Por gastos de adquisición de libros de texto.
 • Por gastos de aprendizaxe extraescolar de idiomas estranxeiros.
 • Para cursar estudos de educación superior fóra da illa de residencia habitual.
 • Por arrendamento de bens inmobles no territorio das Illes Balears destinadas a vivenda (dedución do arrendador)
 • Por investimento na adquisición de accións ou participacións de entidades novas ou de recente creación.
 • Para compensar o incremento do custo dos préstamos ou créditos hipotecarios con tipo de xuro variable.