Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Principado de Asturias

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por acollemento non remunerado maiores 65 anos.
 • Por adopción internacional de menores.
 • Por partos múltiples ou por dous ou máis adopcións constituídas na mesma data.
 • Por familias numerosas.
 • Por familias monoparentais.
 • Por acollemento familiar de menores.
 • Por gastos de descendentes en centros de 0 a 3 anos.
 • Por nacemento ou adopción de segundo e sucesivos fillos en  concellos en risco de despoboamento.
 • Polo coidado de descendentes ou adoptados de ata 25 anos de idade.
 • Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes con discapacidade.
 • Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes cos que convivan a seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes con discapacidade.
 • Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida.
 • Por arrendamento da vivenda habitual.
 • Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en concellos en risco de despoboamento.
 • Por doazóns de propiedades rústicas a favor do Principado de Asturias.
 • Por certificación da xestión forestal sostible.
 • Por adquisición de libros de texto e material escolar.
 • Para contribuíntes que se establezan como traballadores por conta propia, ou autónomos en concellos en risco de despoboamento.
 • Por gastos de transporte público para residentes en  concellos en risco de despoboamento.
 • Por gastos de formación en que incorresen os contribuíntes que desenvolvan traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico.
 • Para contribuíntes que trasladen o seu domicilio fiscal ao Principado de Asturias por motivos laborais para o desenvolvemento de traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico.
 • Por adquisición de vehículos eléctricos.
 • Por emancipación de mozos de ata 35 anos de idade.