Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A Rioxa

Por circunstancias persoais e familiares

Relativa á vivenda habitual

Por donativos e doazóns

Outros conceptos deducibles

 • Por nacemento e adopción de fillos.
 • Por gastos en escolas infantís, centros infantís ou persoais contratado para o coidado de fillos de 0 a 3 anos para contribuíntes con residencia habitual en pequenos municipios.
 • Por  cada menor  en réxime de acollemento familiar de urxencia, temporal ou permanente, ou garda con fins de adopción.
 • Por cada fillo de 0 a 3 anos de contribuíntes que teñan a súa residencia ou trasladen a mesma a pequenos municipios da Rioxa e mantéñana durante un prazo de polo menos 3 anos consecutivos.
 • Por cada fillo de 0 a 3 anos escolarizado en escolas infantís ou centros de educación infantil de calquera municipio de La Rioja.
 • Por gastos para contratación de persoal para o coidado de familiares afectados pola Covid-19 .
 • Por adquisición, construción ou rehabilitación de vivenda habitual en pequenos municipios.
 • Por gastos por acceso a Internet para mozos emancipados.
 • Por gastos por subministración de luz e gas de uso doméstico para mozos emancipados.
 • Por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos.
 • Por arrendamento de vivenda habitual para contribuíntes menores de 36 anos.
 • Por cantidades investidas para a adquisición ou construción de vivenda habitual para mozos.
 • Por adquisición ou rehabilitación  2ª vivenda no medio rural.
 • Polas cantidades investidas en obras de rehabilitación de vivenda habitual.
 • Por obras de adecuación de vivenda habitual para persoas con discapacidade.
 • Por doazóns para a promoción e estímulo das actividades de fomento de mecenado. 
 • Por doazóns para a investigación, conservación, restauración, rehabilitación, consolidación, difusión, exposición e adquisición de bens de interese cultural do Patrimonio Histórico.
 • Por doazóns a empresas culturais.
 • Por doazón de bens culturais polos seus autores ou creadores e os seus herdeiros.
 • Por cantidades destinadas a investigación, conservación, restauración, rehabilitación ou consolidación de bens que formen parte do patrimonio histórico. 
 • Por adquisición de vehículos eléctricos novos.
 • Por adquisición de bicicletas de pedaleo non asistido.