Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións da cota íntegra

Deducións por  incentivos e estímulos ao investimento empresarial en actividades económicas en estimación directa

Réxime xeral e réximes especiais de deducións por incentivos e estímulos ao investimento empresarial da Lei do Imposto sobre Sociedades

 • Réxime xeral de deducións

  Dedución por investimentos en producións cinematográficas e series audiovisuais españolas (art. 36.1 LIS) e  dedución por produción de determinados espectáculos en vivo (art. 36.3 LIS)

  A Lei 38/2022, do 27 de decembro, para o establecemento de gravames temporais enerxético e de entidades de crédito e establecementos financeiros de crédito e pola que se crea o Imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas, e modifícanse determinadas normas tributarias (BOE do 28 de decembro) modificou na súa disposición final quinta, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021, o artigo 39.7 da LIS introducindo, en relación á aplicación das deducións dos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS por parte dos contribuíntes  que financien os custos da produción (financiadores) de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas, de series audiovisuais e de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, as seguintes novidades:

  1. O contribuínte que participe no financiamento (de agora en diante financiador) pode aplicar a dedución non só polas cantidades destinadas a financiar a totalidade ou parte dos custos da produción,  senón tamén polos  gastos  para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite do 30 por 100 dos custos de produción.

  2. As cantidades para financiar custos de produción que dan dereito á aplicación das deducións do artigo 36, apartados 1 e 3 da LIS , poderán achegarse en calquera fase da produción, con carácter previo ou posterior ao momento en que o produtor incorra nos custos de produción, eliminando a referencia que indicaba que o investidor  aplicaría anualmente a dedución, en función das achegas desembolsadas en cada período impositivo.

  3. Como consecuencia de poder achegar cantidades para o financiamento en calquera fase da produción,  o contrato de financiamento poderá asinarse así mesmo en calquera fase da produción.

  4. O  financiador poderá aplicar as deducións previstas nos apartados 1 e 3 do artigo 36 da LIS nas condicións e termos neles sinalados e determinando o seu importe nas mesmas condicións que se aplicasen ao produtor, sempre que fosen xeradas por este último.

  5. Introdúcese a prohibición de aplicar  a dedución cando o financiador está vinculado no sentido do artigo 18 da LIS co contribuínte que xere o dereito á dedución.

  6. Esíxese que o importe da dedución que aplique o financiador deberá terse en conta aos efectos da aplicación do límite conxunto do 25 por 100 establecido no apartado 1 do artigo 39 da LIS. Non obstante, o devandito límite elevarase ao 50 por 100 cando o importe da dedución que corresponda ao financiador  sexa igual ou superior ao 25 por 100 da súa cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

 • Réximes especiais de deducións 

  Programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público.

  Inclúense novas deducións no ámbito empresarial vinculado a acontecementos de excepcional interese público aprobado na Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

Deducións por donativos e outras achegas

Donativos, doazóns e achegas para actividades prioritarias de mecenado

A disposición adicional quincuaxésimo oitava Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022  (BOE  do 29 de decembro), establece para 2022 as actividades que se consideran actividades prioritarias de mecenado e eleva en cinco puntos porcentuais as porcentaxes e os límites da dedución por donativos do artigo 19 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, en relación con estas actividades.

Dedución por residencial habitual e efectiva na illa da Palma durante os períodos impositivos 2022 e 2023

O artigo 67 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2023 engade unha disposición adicional quincuaxésimo sétima na Lei do IRPF para permitir que, exclusivamente nos períodos impositivos 2022 e 2023, os contribuíntes con residencia habitual e efectiva na Illa da Palma poidan aplicar a dedución prevista para os residentes en Ceuta e Melilla no artigo 68.4.1º desta Lei do IRPF.

Dedución por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas

Amplíase un ano máis o ámbito temporal de aplicación da dedución por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas de acordo co que se dispón no Real Decreto-lei 18/2022, do 18 de outubro, polo que se aproban medidas de reforzo da protección dos consumidores de enerxía e de contribución á redución do consumo de gas natural en aplicación do «Plan + seguridade para a túa enerxía (+SE)», así como medidas en materia de retribucións do persoal ao servizo do sector público e de protección das persoas traballadoras agrarias eventuais afectadas pola seca.