Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ganancias e perdas patrimoniais

Determinación do importe das ganancias ou perdas patrimoniais: normas xerais

Ganancias ou perdas patrimoniais derivadas de transmisións lucrativas

Transmisións ou reembolsos de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo reguladas na Lei 35/2003

A Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022, modifica o artigo 94 da Lei do IRPF co fin de homoxeneizar o tratamento dos investimentos en determinadas Institucións de Investimento Colectivo, coñecidas como fondos e sociedades de investimento cotizado (ETF, polas súas siglas en inglés), con independencia do mercado, nacional ou estranxeiro en que coticen. Así, esténdese ás institucións de investimento colectivo cotizadas que coticen en bolsa estranxeira o tratamento de que cotizan en bolsa española con respecto á non aplicabilidade do réxime de adiamento.

Teñase en conta que a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, en relación co Imposto sobre Sociedades estableceu requisitos adicionais para que as sociedades de investimento de capital variable (SICAV) poidan aplicar o tipo de gravame do 1 por 100. Esta modificación vai acompañada dun réxime transitorio para as SICAV que acorden a súa disolución e liquidación, que ten por finalidade permitir que os seus socios e socias poidan trasladar o seu investimento a outras institucións de investimento colectivo que cumpran os requisitos para manter o tipo de gravame do 1 por cento no Imposto sobre Sociedades.

Non obstante, a propia lei 11/2021 engadiu unha nova disposición transitoria trixésimo sexta da Lei do IRPF para establecer un regimen transitorio que permite ás adquiridas en mercados estranxeiros antes do 1 de xaneiro de 2022 seguir aplicando o réxime de adiamento,  coa excepción de que o reinvestimento se debe efectuar noutras institucións de investimento colectivo distintas de  ETF.

Percepción das primas satisfeitas polo outorgamento dun contrato de opción de compra

Para os efectos da declaración das ganancias e perdas patrimoniais debe terse en conta que as Sentenzas do Tribunal Supremo núms. 803/2022 e 804/2022, ambas as dúas do 21 de xuño, fixaron como criterio interpretativo que a renda obtida polo propietario dun ben inmoble a cambio de ofrecer o dereito de opción de compra sobre este (a prima do contrato) constitúe unha ganancia patrimonial que ten que integrarse na renda do aforro (e non na renda xeral) en canto implica unha transmisión, derivada da entrega de facultades propias do dereito de propiedade ás que temporalmente renuncia o titular.

O concedente (propietario) obrígase a non dispor do ben durante o prazo de opción a cambio dun prezo e constitúe un dereito real de adquisición preferente a favor do optante , ínsito ou implícito no dereito de propiedade, de que se esgaza, o que supón unha transmisión e como tal xera unha ganancia que é independente de que, se é o caso, pódese producir posteriormente con ocasión da venda.

Ganancias ou perdas patrimoniais non derivadas de transmisións lucrativas

Axuda de 200 euros a persoas físicas de  baixo nivel de ingresos e patrimonio

O artigo 31 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño, polo que se adoptan e prorróganse determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, e para a recuperación económica e social da illa da Palma, introduciu, coa finalidade de  paliar o efecto prexudicial nos prezos ocasionados pola crise enerxética derivada da invasión de Ucraína, unha axuda denominada "Liña directa de axudas persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio" que consistiu nun pagamento único de 200 euros, para as persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio, que sexan asalariados, autónomos ou desempregados.  Esta axuda ten para os seus beneficiarios a consideración de  ganancia patrimonial.

Bono Cultural Joven

A Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE  do 29 de decembro) creou, con efectos 1 de xaneiro de 2022, o denominado “Bono Cultural Joven ” destinado a facilitar o acceso do público mozo á cultura.

Trátase dunha axuda que se concede por unha única vez e cuxos beneficiarios son aqueles mozos que cumpran 18 anos durante o ano 2022 e cumpran determinados requisitos. O bono ten un importe máximo de 400 euros por beneficiario e debe utilizarse por este para a adquisición de produtos e servizos culturais ofrecidos polas entidades que se adhiran ao programa, durante o prazo máximo de 1 ano desde a súa concesión: Trascurrido o devandito prazo o bono cancélase automaticamente e o beneficiario xa non poderá dispor o importe non utilizado. Esta axuda ten para os seus beneficiarios a consideración de ganancia patrimonial no importe que fose efectivamente utilizado polo beneficiario.