Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Xestión do imposto

Campaña Renda 2022: Prazos, borrador e autoliquidación

Prazos

Desde o 11 de abril ata o día 30 de xuño de 2023.

Se se efectúa domiciliación bancaria do pagamento, o prazo finaliza o  27 de xuño de 2023.

Borrador de declaración

 • Como na campaña anterior todos os contribuíntes, calquera que sexa a natureza das rendas que obtivesen durante o exercicio (de traballo, de capital mobiliaria ou inmobiliario, de actividades económicas, ganancias e perdas patrimoniais, así como as imputacións de renda), poderán obter o borrador da declaración a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración (Renda Web), tras achegar, se é o caso, determinada información que lles será solicitada para ese fin, ou outra información que o contribuínte puidese incorporar.

 • Mánténse o mecanismo de obtención do número de referencia para acceder ao borrador e / ou aos datos fiscais, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante o Servizo de tramitación do borrador/declaración, debendo consignar para iso o Número de Identificación Fiscal (NIF) do obrigado tributario ou obrigados tributarios, a data de expedición ou de caducidade do seu Documento Nacional de Identidade (DNI) e o importe do recadro [0505] da declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2021, “Base liquidable xeral sometida a gravame”, non sendo que se trate dun contribuínte non declarante o ano inmediato anterior, en cuxo caso deberase achegar un código internacional de conta bancaria española (IBAN) en que figure como titular a 31 de decembro de 2022.

 • Tamén como nas pasadas campañas poderase acceder ao borrador ou aos datos fiscais, a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración do portal da Axencia Tributaria en https://sede.agenciatributaria.gob.es, utilizando certificados electrónicos recoñecidos e o sistema Cl@ve PIN, e mediante a aplicación para dispositivos móbiles.

Presentación das declaracións do IRPF 2022

 • A través de Servizo de tramitación do borrador/declaración o contribuínte pode confeccionar a súa declaración do   IRPF co produto Renda Web e proceder á súa presentación por medios electrónicos a través de Internet, na Sede electrónica da Axencia Tributaria, a través do teléfono, nas oficinas da Axencia Tributaria previa solicitude de cita, así como nas oficinas habilitadas polas Comunidades Autónomas, cidades con Estatuto de Autonomía e Entidades Locais para a confirmación do borrador de declaración; se a declaración fóra a ingresar o contribuínte poderá domiciliar o ingreso ou, no seu defecto, obter unha carta de pagamento no momento da súa presentación que lle permitirá ingresar o importe resultante.

 • Como nas campañas anteriores, xa non é posible obter a declaración en papel impreso xerado a través do Servizo de tramitación do borrador/declaración da Axencia Estatal de Administración Tributaria. Poderá obterse en documento para o seu ingreso na entidade colaboradora que debe imprimir e acudir a unha entidade financeira para realizar o pagamento.

Renda Web e Modelo:

 • No apartado de ganancias e perdas patrimoniais,  engádense  tres novos recadros dentro do apartado “Outro ganancias e perdas patrimoniais que non derivan da transmisión de elementos patrimoniais” para consignar:

  • A axuda correspondente ao Bono Cultural Joven que crea a disposición adicional centésima vixésimo segunda da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2022.

  • As axudas públicas ao alugamento que se poidan conceder ao contribuínte, como é a axuda ao alugamento de vivenda correspondente ao Bono Alquiler Joven, regulado polo Real decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que se regula o Bono Alquiler Joven e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

  • A axuda de 200 euros para persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio. regulada no artigo 31 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño

  Non obstante, as modificacións máis  salientables dentro das ganancias e perdas patrimoniais consistiron na desagregación en tres novos apartados das denominadas "Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións doutros elementos patrimoniais" que existía nos modelos anteriores, que son: un, para as derivadas da transmisión de inmobles e dereitos reais sobre bens inmobles; outro, específico para a transmisión ou permuta de moedas virtuais por particulares, que trae causa nas obrigas informativas de tenza e operativa con moedas virtuais e, un terceiro apartado de carácter residual para "Outros elementos patrimoniais".

 • Adáptase o modelo para incorporar  as modificacións normativas introducidas nas reducións na base impoñible por achegas e contribucións a sistemas de previsión social polo artigo 59 da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022. Así, a existencia de sistemas de retribución flexible nas empresas determinou que se efectúen cambios no modelo que concirnen tanto ao apartado sobre “Rendementos do traballo ”en que se inclúe un recadro para consignar as cantidades achegadas pola empresa a plans de pensións, plans de previsión social empresarial e mutualidades de previsión social (agás a seguros colectivos de dependencia), que deriven dunha decisión do traballador (non suxeitas a ingreso a conta) como ao apartado “Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social” onde adáptase o deseño do modelo ás distintas posibilidades de achegas que recolle a Lei.

  Así mesmo, reestrutúrase o Anexo C.3 do modelo axustandoo á simplificación que, para a aplicación dos excesos de achegas e contribucións empresariais a sistemas de previsión social pendentes de redución, introduciu o Real decreto 1039/2022, do 27 de decembro,  polo que se modifica o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

 • Ademais, ao ampliarse ata o 31 de decembro de 2024 o ámbito temporal de aplicación da dedución por obras de rehabilitación enerxética de edificios de uso predominante residencial, inclúese no Anexo C.4 da declaración un apartado para recoller o exceso das cantidades satisfeitas polas obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial pendentes de aplicación para exercicios futuros.

 • Finalmente, como consecuencia da ampliación da dedución por maternidade para os períodos impositivos 2020, 2021 e 2022 ás mulleres que se achen en determinadas situacións procedeuse, de acordo co que se establece no punto 4 da disposición adicional trixésimo oitava da Lei do IRPF, a incluír na declaración do IRPF do exercicio 2022 novos recadros  para practicar de forma separada a dedución por maternidade correspondente aos meses de 2020 e 2021, tanto da parte da dedución a que se refire o apartado 1 do artigo 81 da Lei do IRPF, como do incremento por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados a que se refire o apartado 2 do devandito artigo.

Pagamento

 • Se a declaración do IRPF resulta a ingresar, o contribuínte pode, de forma simultánea á presentación da declaración, domiciliar o ingreso, efectuar o inmediato pagamento electrónico, previa obtención do número de referencia completa (NRC), ou ben  obter un documento de ingreso que lle permite efectuar o pagamento nunha entidade colaboradora.

 • Fraccionamento do pagamento : os contribuíntes poderán fraccionar, sen interese nin recarga algún, o importe da débeda tributaria resultante da súa declaración do IRPF, en dous partes: a primeira, do 60 por 100 do seu importe, no momento de presentar a declaración, e a segunda, do 40 por 100 restante, ata o 6 de novembro de 2023, inclusive.

  Os contribuíntes que domicilien o pagamento do primeiro prazo poderán domiciliar o segundo prazo ata o 30 de setembro de 2023 e se non domicilian o primeiro poderán domiciliar o segundo ata o 30 de xuño de 2023.

  No caso dos contribuíntes que, ao fraccionar o pagamento, non desexen domiciliar o segundo prazo en entidade colaboradora, deberán efectuar o ingreso do devandito prazo ata o día 6 de novembro de 2023, inclusive, mediante o modelo 102.