Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Outras cuestións de interese

IPREM , xuro legal, xuros de mora e salario medio anual do conxunto dos declarantes do   IRPF

  • O importe do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) para 2022 queda fixado en  8.106,28 euros, de acordo co establecido pola disposición adicional centésima primeira da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

  • O xuro legal do diñeiro no exercicio 2022 mánténse no 3 por 100 e o xuro de mora a que se refire ao artigo 26.6 da Lei  Xeral Tributaria no 3,75 por 100, de acordo co que se establece na disposición adicional cuadraxésimo sexta da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 (BOE do 29 de decembro).

    Para 2023, o xuro legal se fixa no 3,25 por 100 e o xuro de mora no 4,0625 por 100, segundo o que se establece na disposición adicional cuadraxésimo segunda da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023.

  • O salario medio anual do conxunto dos declarantes do IRPF mánténse en 22.100 euros para o exercicio 2022.