Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos de capital inmobiliario

Reducións do rendemento neto

Arrendamento de inmobles destinados a vivendas con  fins turísticos

Restableceuse a obriga de informar sobre a cesión de uso de vivendas con fins turísticos prevista no artigo 54 ter do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo, que foi anulado e deixado sen efecto pola Sentenza do Tribunal Supremo 1106/2020, do 23 de xullo de 2020.

En desenvolvemento da mesma ditouse a Orde HAC/612/2021, do 16 de xuño, pola que se aproba o novo modelo 179, "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos" e establece as condicións e o procedemento para a súa presentación.