Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Rendementos de traballo

Rendementos de traballo por expresa disposición legal

Retribucións derivadas de relacións laborais de carácter especial

En relación aos artistas de espectáculos públicos, o Real Decreto-lei 5/2022, do 22 de marzo, polo que se adapta o réxime da relación laboral de carácter especial das persoas dedicadas ás actividades artísticas, así como ás actividades técnicas e auxiliares necesarias para o seu desenvolvemento, e mellóranse as condicións laborais do sector, modificou tanto o artigo 2.1 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobados polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro (BOE do 24 de outubro), como o Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial dos artistas en espectáculos públicos.