Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Resultado da declaración

Dedución por maternidade

Para os períodos impositivos 2020, 2021 e 2022, a disposición final quinta da Lei 6/2023, do 17 de marzo, dos Mercados de Valores e dos Servizos de Investimento (BOE do 18 de marzo), incorpora un novo apartado 4 na disposición adicional trixésimo oitava da Lei do IRPF, para estender o ámbito de aplicación da dedución por maternidade ás mulleres que, a partir do 1 de xaneiro de 2020, áchense nalgunha das seguintes situacións:

  • Situación legal de desemprego por suspensión do contrato de traballo (ERTE con suspensión total - Vítimas de violencia de xénero).

  • Período de inactividade produtiva, en caso de ser traballadoras fixas-discontinuas.

  • Prestación por cesamento de actividade, para traballadoras autónomas como consecuencia da suspensión da actividade económica desenvolvida.

A dedución aplicarase  polos meses en que a contribuínte se encontre nalgunha das citadas situacións, sempre que se cumpran o resto de requisitos establecidos no artigo 81 da Lei do IRPF, con excepción daqueles en que, aplicando a dedución de forma efectiva, non se regularizase.

Así mesmo, e co fin de facilitar a súa  aplicación polos  meses  de 2020 e 2021  respecto dos que se cumpran os requisitos sinalados, prévése que a mesma practíquese de forma separada na declaración do IRPF correspondente ao período impositivo 2022.