Saltar ao contido principal

Manual práctico IVA 2021

Portada do manual práctico de IVA 2021

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Capítulo 1.Novidades a destacar en 2021
 3. Capítulo 2.Introdución
 4. Capítulo 3.Entregas de bens e prestacións de servizos realizadas por empresarios e profesionais
 5. Capítulo 4.Suxeitos pasivos.Repercusión.Devindicación.Base impoñible e Tipo impositivo
 6. Capítulo 5.Deducións e devolucións
 7. Capítulo 6.Os réximes especiais no IVA
 8. Capítulo 7.A fiscalidade das PEME.O réxime simplificado
 9. Capítulo 8.A xestión do Imposto sobre o Valor Engadido
 10. Capítulo 9.As declaracións informativas do IVA.Modelos 390 e 349
 11. Capítulo 10.Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVA:Facturas e Libros Rexistro
 12. Apéndice normativo
 13. Índice de modelos