Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2022.

Obrigas do suxeito pasivo

Os suxeitos pasivos do imposto teñen, entre outras, as seguintes obrigas:

1. Obriga de presentar declaracións de carácter informativo.

Respecto do IVE, cómpre destacar as seguintes:

  • Presentar declaracións relativas ao comezo, modificación e cesamento das actividades que determinen a súa suxeición ao imposto (modelo 036 ou 037), así como se é o caso a declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos (formulario 035).

  • Presentar anualmente, se procede, información relativa ás súas operacións económicas con terceiras persoas (modelo 347).

  • Presentar, se procede, a declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias (modelo 349).

  • Presentar unha declaración-resumo anual (modelo 390), non sendo que resulten exonerados por Orde do ministro de Facenda e Función Pública.

Para os suxeitos pasivos que deban levar os Libros rexistro do IVE a través da Sede electrónica elimínanse as obrigas de presentación da declaración anual de operacións con terceiras persoas, modelo 347, así como tamén a declaración resumo anual do IVE, modelo 390.

2. Obriga de presentar autoliquidacións e de ingresar o seu importe.

3. Obriga de identificación.

Os suxeitos pasivos do imposto teñen que solicitar da Administración o número de identificación fiscal, ademais de comunicaro e acreditaro nos supostos que se establezan.

4. Obrigas de facturación e contables.

Os suxeitos pasivos do IVE:

  • Deben expedir e entregar facturas das súas operacións e conservar copia dos mesmos.

  • Teñen que levar a contabilidade e os rexistros que se establezan, sen prexuízo do que se dispón no Código de Comercio e demais normas contables.

O xeito de cumprir coa obriga de levar os Libros rexistro do IVE modificouse en decembro de 2016 con efectos desde o 1 de xullo de 2017.

A partir desa data, os suxeitos pasivos con período de liquidación mensual e aqueles que voluntariamente opten, deberán levar os libros rexistro do Imposto a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Polo tanto, o colectivo obrigado a este novo sistema de leva dos Libros rexistro é o integrado por todos os suxeitos pasivos con período de liquidación mensual:

  • Inscritos na REDEME (Rexistro de Devolución Mensual do IVE).

  • Grandes Empresas para os efectos do IVE.

  • Grupos de IVE.

Con esta finalidade, convén precisar que aqueles suxeitos pasivos que se encontren incluídos dentro deste colectivo e realicen exclusivamente operacións exentas comprendidas nos artigos 20 e 26 da Lei do Imposto, teñen a obriga de levar os seus libros rexistro do IVE do mesmo xeito, é dicir, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Aínda que, non será necesaria a leva do libro rexistro de facturas expedidas cando non teñan a obriga de expedir factura por todas as súas operacións, de conformidade co que se establece no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, si que teñen a obriga de levar o libro rexistro de facturas recibidas, con carácter xeral, con independencia que a actividade realizada se encontre totalmente exenta do Imposto e sen dereito á dedución das cotas soportadas na adquisición de bens e servizos para a devandita actividade. (Consulta da Dirección Xeral de Tributos V1588-17).

5. Obriga de nomear representante

Cando se trate de suxeitos pasivos non establecidos na Comunidade, non sendo que se encontren establecidos nas Canarias, Ceuta ou Melilla, ou nun Estado co que existan instrumentos de asistencia mutua análogos aos instituídos na Comunidade, teñen que nomear un representante para os efectos do cumprimento das obrigas establecidas na Lei do IVE.

Como excepción, non deberán nomear representante os empresarios ou profesionais que se acollan aos réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas entregas interiores de bens e prestacións de servizos.

Neste capítulo vaise a tratar brevemente a obriga de informar a través do modelo censual (o resto das declaracións informativas son obxecto doutros capítulos) e as obrigas de facturación e rexistro.