Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Pagamento da débeda tributaria en entidades colaboradoras

O pagamento da débeda tributaria a favor do Tesouro Público poderase realizar en calquera das entidades de depósito que actúen como colaboradoras na xestión recadatoria (bancos, caixas de aforro ou cooperativas de crédito), sitas en territorio español.

1.Pago en efectivo

O pagamento da débeda tributaria poderase realizar en efectivo, mediante débito ou cargo en conta na entidade colaboradora correspondente.Unha vez realizado o ingreso, a entidade colaboradora proporcionará ao contribuínte ou ao presentador o recibo-xustificante de pagamento no que deberá figurar o Número de Referencia Completo (NRC) asignado pola entidade colaboradora ao ingreso realizado.

2.Pagamento da débeda tributaria con domiciliación bancaria

Os contribuíntes ou as entidades representantes do grupo fiscal cuxo período impositivo coincida co ano natural, poderán realizar o ingreso da débeda tributaria mediante domiciliación bancaria na entidade colaboradora sita en territorio español na que se encontre aberta ao seu nome a conta na que se domicilía o pagamento.

 • Prazo de domiciliación bancaria

  Nos casos en que o período impositivo finalizase o 31 de decembro de 2021, os contribuíntes poderán realizar a domiciliación bancaria entre os días 1 e 20 de xullo de 2022, ambos os dous inclusive.

  A ter en conta:

  Cando o último día do prazo para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, de acordo co establecido pola súa normativa reguladora, sexa inhábil, o prazo de domiciliación bancaria ampliarase o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación da devandita declaración.

 • Procedemento de domiciliación bancaria

  A Axencia Tributaria comunicará as ordes de domiciliación bancaria do contribuínte ou da entidade representante ou entidade cabeza de grupo ás diferentes entidades colaboradoras, as cales procederán a cargar na conta o importe domiciliado o último día do prazo de ingreso en período voluntario e a aboalo na conta restrinxida de colaboración na recadación dos tributos.

  Unha vez efectuado o débito da domiciliación, a entidade colaboradora remitirá ao obrigado tributario o xustificante do ingreso realizado, que servirá como documento acreditativo do ingreso efectuado no Tesouro Público.

  As persoas ou entidades que ostenten a condición de colaboradores sociais, poderán dar traslado por vía electrónica das ordes de domiciliación que previamente lles tivesen comunicado os contribuíntes en cuxo nome actúan.

  Os contribuíntes poderán rectificar ou revogar as ordes de domiciliación previamente transmitidas ao presentar electronicamente autoliquidacións con resultado a ingresar.Así mesmo, os obrigados tributarios poderán rehabilitar ordes de domiciliación previamente revogadas por eles.

  En todo caso, os pagamentos entenderanse realizados na data de cargo en conta das domiciliacións, considerándose xustificante do ingreso realizado que, para tal efecto, expida a entidade de crédito onde se domiciliase o pagamento.

3.Pagamento mediante transferencia bancaria

Os contribuíntes que non dispoñan dunha conta aberta nalgunha das entidades de crédito que actúen como colaboradoras na xestión recadatoria estatal, poderán realizar o pagamento da débeda tributaria, logo de recoñecemento desta, mediante transferencia bancaria, seguindo o procedemento para o pagamento de débedas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras na xestión recadatoria encomendada á Axencia Estatal de Administración Tributaria definido na Resolución do 18 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Este procedemento unicamente poderá utilizarse por aqueles obrigados ao pagamento que opten por realizar o ingreso de forma non presencial e non dispoñan de conta da súa titularidade en ningunha entidade colaboradora da Axencia Tributaria e, en particular, cando este tipo de pagamentos se pretendan realizar dende o estranxeiro.

Pode consultar este procedemento e as condicións para o pagamento de débedas mediante transferencias no seguinte enlace:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/pagos-transferencias-especial-extranjero.html