Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Período impositivo e devindicación do Imposto sobre Sociedades

1. Período impositivo

Regulación: Artigo 27 LIS

a) Regra xeral

O período impositivo ao que se faga referencia na declaración do Imposto sobre Sociedades deberá coincidir co exercicio económico da entidade , sen que en ningún caso poida exceder de doce meses.

Agás nos casos en que se declare outro período distinto, o período impositivo entenderase referido ao ano natural.

b) Regras especiais

Aínda que non finalizase o exercicio económico, o período impositivo concluirá en todo caso:

 1. Cando a entidade se extinga.

  A extinción da entidade producirase cando teña lugar o asento de cancelación no Rexistro Mercantil, quedando obrigada a devandita entidade a presentar a declaración do Imposto no prazo dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á realización do devandito asento.

 2. Cando teña lugar un cambio de residencia da entidade residente en territorio español ao estranxeiro .

 3. Cando se produza a transformación da forma xurídica da entidade e iso determine a non suxeición ao Imposto sobre Sociedades da entidade resultante.

 4. Cando se produza a transformación da forma societaria da entidade , ou a modificación do seu estatuto ou do seu réxime xurídico, e iso determine a modificación do seu tipo de gravame ou a aplicación dun réxime tributario distinto.

c) Resumo

A duración do período impositivo pode ser:

 1. Igual a doce meses

  • coincidente co ano natural
  • non coincidente co ano natural
 2. Inferior a doce meses

  En calquera caso, os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades deberán presentar unha declaración independente por cada período impositivo.

  Exemplo:

  A Sociedade Anónima «X», que se dedica á comercialización de cereais, ten fixado nos seus estatutos o exercicio social coincidente co ano natural.

  Co propósito de axustar o exercicio económico ao calendario das campañas de comercialización do cereal, a Xunta Xeral de accionistas, constituída validamente para ese fin, acorda o día 19 de abril de 2021 modificar o exercicio social da entidade, que pasará a iniciarse o día 1 de xuño de cada ano e pecharase o 31 de maio do ano seguinte.

  En consecuencia, o 31 de maio de 2021 prodúcese o peche do exercicio en curso (que comezara o día 1 de xaneiro anterior), iniciandose o día 1 de xuño de 2021 o primeiro dos exercicios axustados á modificación acordada pola Xunta Xeral.

  Neste suposto hai dous períodos de imposición, ambos os dous iniciados dentro do mesmo ano natural de 2021:

  1. Do 1 de xaneiro de 2021 ao 31 de maio de 2021.
  2. Do 1 de xuño de 2021 ao 31 de maio de 2022.

  Polo tanto, a Sociedade Anónima «X» terá que presentar dúas declaracións do Imposto sobre Sociedades, unha por cada un dos períodos impositivos mencionados.

2. Devindicación

Regulación: Artigo 28 LIS

O Imposto sobre Sociedades devindícase o último día do período impositivo.