Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Período impositivo e devindicación do Imposto sobre Sociedades

1.Período impositivo

Regulación: Artigo 27 LIS

a) Regra xeral

O período impositivo ao que se faga referencia na declaración do Imposto sobre Sociedades deberá coincidir co exercicio económico da entidade, sen que en ningún caso poida exceder de doce meses.

Salvo nos casos en que se declare outro período distinto, o período impositivo entenderase referido ao ano natural.

b) Regras especiais

Aínda que non finalizase o exercicio económico, o período impositivo concluirá en todo caso:

 1. Cando a entidade extíngase.

  A extinción da entidade producirase cando teña lugar o asento de cancelación no Rexistro Mercantil, quedando obrigada a devandita entidade a presentar a declaración do Imposto no prazo dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á realización do devandito asento.

 2. Cando teña lugar un cambio de residencia da entidade residente en territorio español ao estranxeiro.

 3. Cando se produza a transformación da forma xurídica da entidade e iso determine a non suxeición ao Imposto sobre Sociedades da entidade resultante.

 4. Cando se produza a transformación da forma societaria da entidade, ou a modificación do seu estatuto ou do seu réxime xurídico, e iso determine a modificación do seu tipo de gravame ou a aplicación dun réxime tributario distinto.

c) Resumo

A duración do período impositivo pode ser:

 1. Igual a doce meses

  • coincidente co ano natural
  • non coincidente co ano natural
 2. Inferior a doce meses

  En calquera caso, os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades deberán presentar unha declaración independente por cada período impositivo.

  Exemplo:

  A Sociedade Anónima «X», que se dedica á comercialización de cereais, ten fixado nos seus estatutos o exercicio social coincidente co ano natural.

  Co propósito de axustar o exercicio económico ao calendario das campañas de comercialización do cereal, a Xunta Xeral de accionistas, constituída validamente para o efecto, acorda o día 19 de abril de 2021 modificar o exercicio social da entidade, que pasará a iniciarse o día 1 de xuño de cada ano e se pechará o 31 de maio do ano seguinte.

  En consecuencia, o 31 de maio de 2021 prodúcese o peche do exercicio en curso (que comezara o día 1 de xaneiro anterior), iniciándose o día 1 de xuño de 2021 o primeiro dos exercicios axustados á modificación acordada pola Xunta Xeral.

  Neste suposto hai dous períodos de imposición, ambos os dous iniciados dentro do mesmo ano natural de 2021:

  1. Do 1 de xaneiro de 2021 ao 31 de maio de 2021.
  2. Do 1 de xuño de 2021 ao 31 de maio de 2022.

  Polo tanto, a Sociedade Anónima «X» terá que presentar dúas declaracións do Imposto sobre Sociedades, unha por cada un dos períodos impositivos mencionados.

2.Devindicación

Regulación: Artigo 28 LIS

O Imposto sobre Sociedades devindícase o último día do período impositivo.