Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Documentación que debe presentarse antes da declaración

1.Documentación

Previamente á presentación da declaración do Imposto, os contribuíntes deberán presentar por vía electrónica utilizando os formularios específicos que se definiron para iso, a seguinte información adicional:

 1. Cando se consigne na declaración unha corrección ao resultado da conta de perdas e ganancias, como diminución, por importe igual ou superior a 50.000 euros no apartado correspondente a «Outras correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias» (casa [00414] da páxina 13 do modelo 200), o contribuínte deberá describir a natureza do axuste realizado a través do formulario de información adicional de axustes e deducións, que figura como Anexo III na Orde HFP/379/2022, do 28 de abril.

 2. Cando o importe da dedución xerada no exercicio (con independencia de que se aplique ou quede pendente para exercicios futuros), sexa igual ou superior a 50.000 euros nas deducións que se enumeran continuación, solicitarase información adicional a través do formulario de información adicional de axustes e deducións que figura como Anexo III na Orde HFP/379/2022, do 28 de abril.

  • Dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios do exercicio 2021 regulada no apartado 7 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS (casa [00249] da páxina 16 do modelo 200):deberanse identificar os bens transmitidos e os bens nos que se materializa o investimento.

  • Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do exercicio 2021 regulada no artigo 35 do LIS (casas [00798] e [00096] da páxina 17 do modelo 200):deberanse identificar os investimentos e gastos que orixinan o dereito á dedución.

 3. Cando as pequenas e medianas empresas, apliquen ademais do réxime de dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica establecida no artigo 35 do LIS, a bonificación na cotización á Seguridade Social, deberán presentar de acordo co artigo 8 do Real Decreto 475/2014, do 13 de xuño, sobre bonificaciones na cotización á Seguridade Social, unha memoria anual de actividades e proxectos executados e investigadores afectados pola bonificación, cuxa información deberá cumprirse no formulario de bonificacións na cotización á Seguridade Social aprobado para o efecto como Anexo IV na Orde HFP/379/2022, do 28 de abril.

  No apartado correspondente á memoria anual de actividades e proxectos executados deberá identificarse o proxecto ou actividade, a data de inicio e de finalización destes, o importe total destes, así como que corresponda coas cotizacións bonificadas e co importe de deducións no Imposto sobre Sociedades.

  Así mesmo, no apartado correspondente á memoria anual de investigadores, deberase identificar o proxecto ou actividade, os nomes e apelidos dos investigadores, así como os números de identificación fiscal, de afiliación á Seguridade Social e os importes de cotizacións bonificadas e deducións no Imposto sobre Sociedades.

  Pode consultar as instrucións de cumprimentación do formulario de bonificacións na cotización á Seguridade Social.

 4. Os contribuíntes que teñan dereito á redución na base impoñible das cantidades que, con relación aos seus establecementos situados en Canarias, destinen dos seus beneficios á reserva para investimentos e que leven a cabo investimentos anticipados que se consideren como materialización da reserva para investimentos en Canarias realizados con cargo a dotacións da devandita reserva, previamente deberán cumprir o formulario aprobado no Anexo V da Orde HFP/379/2022, do 28 de abril.

  De acordo co artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, no caso de que se leven a cabo investimentos anticipados, o seu materialización como Reserva para investimentos en Canarias e o seu sistema de financiamento comunicaranse conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades ou o Imposto sobre a Renda de non Residentes do período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados.

 5. Os contribuíntes que reúnan os requisitos establecidos no artigo 101 do LIS, poderán cumprir coa obriga da documentación específica esixida no artigo 16.4 do RIS, presentado a través do formulario de operacións con persoas ou entidades vinculadas o documento normalizado que figura como Anexo V da Orde HAP/871/2016, do 6 de xuño.

 6. Con efectos para os períodos impositivos que se incien a partir de 1 de xaneiro de 2021, o contribuínte que participe no financiamento de producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación, documental ou produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais realizada por outro contribuínte, e que pretenda acollerse á dedución prevista no artigo 39.7 do LIS, deberá realizar con anterioridade á finalización do período impositivo en que se xere a dedución, unha comunicación escrita á Administración tributaria, subscrita tanto por el coma polo produtor, que recolla o contrato de financiamento y certificación do cumprimento dos requisitos [a’] e [b] do apartado 1 ou requisito [a’] do apartado 3 do artigo 36 do LIS, segundo corresponda.

Esta información adicional deberase recoller nos formularios específicos que se definiron para iso, e que o contribuínte deberá presentar por vía electrónica con anterioridade á presentación da súa declaración do Imposto sobre Sociedades.Para iso, deberá conectarse á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico:https://sede.agenciatributaria.gob.es) e, dentro da páxina de xestións do modelo 200, seleccionar o formulario que desexe presentar.

Tamén poderá acceder á cumprimentación destes formularios dende o «Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)», no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, facendo clic no botón do formulario que desexe presentar.

Recorde:

Cando o contribuínte presente un destes formularios, deberá consignar no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, o Número de Referencia de Sociedades (NRS) correspondente á documentación presentada.

2.Modelos de declaración

Previamente á presentación da declaración do Imposto, os contribuíntes deberán presentar, se é o caso, os seguintes modelos de declaración:

 1. Cando o contribuínte practique a redución correspondente á reserva por investimentos en Canarias, deberá presentar dentro do prazo establecido para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, o modelo 282 de «Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea», aprobado pola Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo.

 2. Cando o contribuínte teña rexistrados activos por imposto diferido aos que se refire o apartado 2 da disposición transitoria trixésimo terceira do LIS, e opte por exercer o dereito de conversión establecido no artigo 130 da devandita norma respecto dos devanditos activos, deberá realizar o pagamento da prestación patrimonial de conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible segundo o previsto na disposición adicional décimo terceira do LIS e a través do modelo 221.

Recorde:

Cando o contribuínte presente calquera destas dúas declaracións, deberá consignar no apartado «Presentación de documentación previa na sede electrónica» da páxina 21 do modelo 200, o número de xustificante identificativo da devandita presentación.