Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Prazo para presentar a declaración

A diferenza do que sucede con outras figuras impositivas, a declaración do Imposto sobre Sociedades non ten un prazo de presentación único para todos os contribuíntes, senón que cada contribuínte ten o seu propio prazo, en función da data en que conclúa o seu período impositivo.

Segundo se establece no artigo 124.1 da LIS, a declaración presentarase con carácter xeral no prazo dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores á conclusión do período impositivo.

Desta forma, cando se trate de contribuíntes cuxo exercicio económico coincida co ano natural, o prazo de presentación da declaración queda fixado nos vinte e cinco primeiros días naturais do mes de xullo.

No caso en que o período impositivo non coincida co ano natural e finalice un mes que teña 30 días, o prazo dos 6 meses debe computarse de data a data.É dicir, se o período impositivo finaliza o 30 de xuño, o prazo de seis meses concluiría o 30 de decembro do mesmo ano.A partir desta data computaranse os 25 días naturais, polo que o prazo empezará a computar o 31 de decembro e concluirá o 24 de xaneiro do ano seguinte.

Importante:

Nos casos en que o último día do prazo de presentación da declaración sexa inhábil, o devandito prazo entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

De conformidade co artigo 30 da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, son días inhábiles os sábados, os domingos e os declarados festivos.

Exemplo:

Para unha entidade que tributa polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, cuxo período impositivo estea comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de decembro de 2021, o prazo de presentación da declaración será do 1 ao 25 de xullo de 2022, sempre que este último día non coincida con algún día inhábil.En 2022, o último día para presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades será o 25 de xullo de 2022.

Non obstante, os contribuíntes cuxo prazo de declaración se tivese iniciado con anterioridade á entrada en vigor da Orde HFP/379/2022, do 28 de abril, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, deberán presentar a declaración dentro dos 25 días naturais á data de entrada en vigor da citada Orde, salvo que opten por presentar a declaración utilizando os modelos e formas de presentación contidos na Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración aplicables aos períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020, en cuxo caso o prazo de presentación será o xeneral exposto no segundo parágrafo anterior deste apartado.

Exemplo:

O período impositivo dunha entidade está comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de xullo de 2021.

O prazo de presentación da declaración será o dos 25 días naturais seguintes aos seis meses posteriores a 31 de xullo de 2021, data de conclusión do período impositivo.Así, o prazo de presentación sería o período comprendido entre o 1 e o 25 de febreiro de 2022.Dado que a 1 de febreiro de 2022 non entrara en vigor a Orde do Ministro de Facenda e Función Pública aprobando os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes a períodos impositivos iniciados dentro de 2021, esta entidade poderá:

  • Esperar á entrada en vigor da citada Orde para os efectos do cómputo do prazo dos 25 días naturais seguintes a esa data de entrada en vigor.

  • Presentar a declaración no prazo xeral de presentación (1 ao 25 de febreiro de 2022), utilizando para iso os modelos de declaración e as formas de presentación do Imposto sobre Sociedades aprobados para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020.