Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Non obrigados a declarar

1.Entidades totalmente exentas do artigo 9.1 da LIS

Regulación: Artigo 124.2 LIS

Non están obrigadas a declarar as seguintes entidades exentas enumeradas no artigo 9.1 do LIS:

 1. O Estado, as Comunidades Autónomas e as entidades locais.

 2. Os organismos autónomos do Estado e entidades de dereito público de análogo carácter das Comunidades Autónomas e das entidades locais.

 3. O Banco de España, o Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito e os Fondos de garantía de investimentos.

 4. As Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social.

 5. O Instituto de España e as Reais Academias oficiais integradas naquel e as institucións das Comunidades Autónomas con lingua oficial propia que teñan fins análogos aos da Real Academia Española.

 6. Os organismos públicos mencionados nas Disposicións adicionais novena e décima, apartado 1, da Lei 6/1997, do 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado, así como as entidades de dereito público de análogo carácter das Comunidades Autónomas e das entidades locais.

 7. As Axencias Estatais a que se refiren as Disposicións adicionais primeira, segunda e terceira da Lei 28/2006, do 18 de xullo, das Axencias estatais para a mellora dos servizos públicos, así como aqueles Organismos públicos que estiveran totalmente exentos deste Imposto e se transformen en Axencias estatais.

 8. O Consello Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, ética profesional e materias relacionadas.

2.Entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 do LIS

Regulación: Artigo 124.3 LIS

As entidades que aplican o réxime fiscal das entidades parcialmente exentas do Capítulo XIV do Título VII do LIS, non están obrigadas a declarar cando cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que os seus ingresos totais non superen 75.000 euros anuais.

 2. Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas non superen 2.000 euros anuais.

 3. Que todas as rendas non exentas que obteñan estean sometidas a retención.

3.Comunidades titulares de montes veciñais en man común

Regulación: Artigo 112.4 LIS

Estas comunidades non estarán obrigadas a presentar a declaración polo Imposto sobre Sociedades naqueles períodos impositivos en que non obteñan ingresos sometidos ao devandito Imposto, nin incorran en gasto ningún, nin realicen os investimentos e gastos que dan dereito á redución na base impoñible especifica aplicable a estes contribuíntes.