Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 do LIS

 1. Estas entidades aplican o réxime especial das entidades parcialmente exentas do Capítulo XIV do Título VII da LIS.

  As entidades que apliquen este réxime deberán marcar a casa [00002] «Entidad parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200.

 2. Son entidades parcialmente exentas

  1. As entidades e institucións sen ánimo de lucro ás que non sexa de aplicación o Título II da Lei 49/2002.

  2. As unións, federacións e confederacións de cooperativas.

  3. Os colexios profesionais, as asociacións empresariais, as cámaras oficiais, os sindicatos de traballadores.

  4. Os fondos de promoción de emprego constituídos ao abeiro do artigo vinte e dous da Lei 27/1984, do 26 de xullo, sobre reconversión e reindustrialización.

  5. As Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, reguladas no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño.

  6. As entidades de dereito público Puertos do Estado e as respectivas das Comunidades Autónomas.

   Recorde:

   Con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2020 que non finalizasen antes de 9-7-2020, o Real Decreto-Lei 26/2020, do 7 de xullo, elimina a referencia ás Autoridades Portuarias que deixan de ser consideradas como entidades parcialmente exentas, pasando a tributar polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.

 3. Estas entidades teñen a obriga de declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, salvo cando cumpran os seguintes requisitos, en cuxo caso non terán obriga de declarar:

  1. Que os seus ingresos totais non superen 75.000 euros anuais.

  2. Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas non superen 2.000 euros anuais.

  3. Que todas as rendas non exentas que obteñan estean sometidas a retención.