Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aplicación do réxime

Regulación: Artigos 117 LIS y 53 RIS

Este réxime especial aplicarase da seguinte forma:

 1. A súa aplicación está condicionada á autorización polo Ministerio de Facenda (actualmente, Ministerio de Facenda e Función Pública) logo de solicitude do contribuínte.

  A devandita solicitude deberá estar referida á totalidade dos buques explotados, ou respecto dos que se realice a xestión técnica e de tripulación, polas entidades do mesmo grupo fiscal, e deberá ir acompañada dos documentos que se enumeran no artigo 53 do LIS.

 2. A solicitude deberá especificar o período impositivo a partir do cal vaia abastecer efectos e presentarase con anterioridade ao inicio deste.

 3. A instrución e resolución deste procedemento corresponde á Dirección Xeral de Tributos que poderá solicitar do contribuínte cantos datos, informes, antecedentes e xustificantes sexan necesarios.

  Para a concesión do réxime, o Ministerio de Facenda (actualmente, Ministerio de Facenda e Función Pública) terá en conta a existencia dunha contribución efectiva aos obxectivos da política comunitaria de transporte marítimo, especialmente no relativo ao nivel tecnolóxico dos buques que garanta a seguridade na navegación e a prevención da contaminación do medio e ao mantemento do emprego comunitario tanto a bordo coma en tarefas auxiliares ao transporte marítimo.A tal fin, a Dirección Xeral de Tributos poderá solicitar informe previo dos organismos competentes.

 4. Instruído o procedemento e antes de redactar a proposta de resolución, poñerase de manifesto o contribuínte, quen dispón de 15 días para formular alegacións e presentar os documentos e xustificantes que considere oportunos.

 5. A resolución que poña fin ao procedemento debe estar motivada e poderá autorizar o réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe, ou desestimar a concesión do devandito réxime.A devandita resolución debe resolverse no prazo de 3 meses, transcorrido o cal pode entenderse denegada.

 6. A autorización concederase por un período de 10 anos a partir da data que estableza a autorización, podendo o contribuínte solicitar a súa prórroga por períodos adicionais doutros 10 anos.

 7. Se con posterioridade á concesión dunha autorización o contribuínte adquire, arrenda, toma en fretamento ou xestiona, na súa totalidade, outros buques que cumpran os requisitos do réxime, deberá presentar, nos termos expostos nos apartados anteriores, unha nova solicitude referida a estes.A autorización adicional concederase polo período temporal de vixencia que reste á autorización inicial de réxime.

Recorde:

A aplicación do réxime tributario das entidades navieiras en función da tonelaxe será incompatible, para un mesmo buque, coa aplicación dos incentivos fiscais para a renovación da frota mercante regulados na disposición adicional cuarta do LIS.