Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Amortización acelerada

Regulación: Artigo 103 LIS

1.Requisitos

 • Debe tratarse de elementos novos do inmobilizado material ou dos investimentos inmobiliarios, así como de elementos do inmobilizado intanxible, afectos a actividades económicas.

  Os devanditos elementos deben encontrarse en calquera das seguintes situacións:

  • Adquiridos de terceiros e postos a disposición da empresa no período impositivo no que ten a condición de reducida dimensión.

  • Encargados mediante un contrato de execución de obra subscrito no período impositivo no que ten a condición de empresa de reducida dimensión e postos a disposición da empresa dentro dos 12 meses seguintes á conclusión deste.

  • Construídos ou producidos pola propia empresa, de acordo cos criterios temporais establecidos nos dous apartados anteriores.

 • Respecto dos elementos patrimoniais que poden amortizarse de forma acelerada, non se aplicará o principio de inscrición contable do artigo 11.3.1º do LIS, segundo o cal non serán fiscalmente deducibles os gastos que non se imputasen contablemente da conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas se así o establece unha norma legal ou regulamentaria.

  Polo tanto, aínda que o exceso de amortización fiscal derivado da aplicación da amortización acelerada non estea contabilizado, permítese a súa dedución na base impoñible do Imposto sobre Sociedades.

2.Importe

 • Por regra xeral, a contía da amortización fiscalmente deducible será a que se obteña de aplicar ao valor amortizable un coeficiente resultante de multiplicar por 2 o coeficiente de amortización lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

  A táboa de amortización oficialmente aprobada é a que se recolle na letra a) do artigo 12.1 do LIS.

 • Cando se trate de elementos do inmobilizado intanxible de vida útil indefinida aos que se refire o artigo 13.3 do LIS, adquiridos no período impositivo en que se teñan a condición de reducida dimensión, a empresa poderase deducir un 150 por cento do importe que resulte de aplicar o devandito apartado.

  Con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2016, a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría de Contas derrogou o artigo 13.3 do LIS e modificou o artigo 12.2 da devandita norma, pasando todos os elementos do inmobilizado intanxible a considerarse de vida útil definida.

  Polo tanto, tras estas modificacións unha interpretación razoable da norma permite considerar que, dentro dos inmobilizados intanxibles, cualificados agora mercantilmente como activos de vida útil definida, a que se refire o artigo 12.2 do LIS, aqueles cuxa vida útil non poida estimarse de xeito fiable, así como o caso do fondo de comercio, poderán deducirse nun 150 por cento do importe que resulte deducible de aplicar para eles o establecido no artigo 12.2 do LIS.

3.Réxime transitorio

A nova regulación do Imposto sobre Sociedades suprimiu o suposto de amortización acelerada previsto no artigo 113 do RDLeg. 4/2004, aplicable ás empresas de reducida dimensión respecto dos elementos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios afectos a explotacións económicas que sexan obxecto de reinvestimento.

Non obstante, a disposición transitoria vixésimo oitava do LIS estableceu un réxime transitorio que permite ás empresas de reducida dimensión que estivesen a aplicar o disposto no artigo 113 de RDLeg.4/2004, en períodos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, continuar a súa aplicación cos mesmos requisitos e condicións previstos no devandito artigo:

 • A amortización acelerada aplícase aos elementos de inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios afectos a explotacións económicas nos que se materialice o reinvestimento do importe total obtido na transmisión onerosa de elementos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios tamén afectos a explotacións económicas, realizado no período impositivo no que se cumpran as condicións do artigo 108 do RDLeg.4/2004.

 • A contía da amortización fiscalmente deducible é o resultante de aplicar ao valor amortizable un coeficiente resultante de multiplicar por 3 o coeficiente de amortización lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

 • A reinvestimento debe realizarse dentro do prazo comprendido entre o ano anterior á data da posta a disposición do elemento patrimonial transmitido e os tres anos posteriores.O reinvestimento enténdese efectuado na data en que se produza a Posta á disposición dos elementos patrimoniais en que se materialice o importe obtido na transmisión.

 • Cando o importe investido sexa superior ou inferior ao obtido na transmisión, a amortización acelerada aplicarase só sobre o importe da devandita transmisión que sexa obxecto de reinvestimento.