Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da base impoñible (páxinas 12 e 13 do modelo 200)

Para determinar a base impoñible na liquidación do Imposto sobre Sociedades (casa [00552]), as entidades que apliquen o réxime especial das SOCIMI, terán en conta as seguintes especialidades:

 1. Deberán cumprir os apartados correspondentes das páxinas 12 e 13 do modelo 200 ata obter o importe a consignar na casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do devandito modelo, da mesma forma que se indica no Capítulo 5 deste Manual para o réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.

  Dese mesmo xeito deberá proceder a entidade que se encontre en calquera dos casos a que se refiren as letras a) e c) do artigo 12.1 da Lei 11/2009 e que no período impositivo obxecto de declaración, deba incluír rendas ou axustes fiscais aos que se deba aplicar o réxime e o tipo de gravame xerais, polos que tributaba a devandita entidade antes de aplicar o réxime especial das SOCIMI.

 2. En canto á compensación de bases impoñibles negativas de períodos impositivos anteriores, hai que ter en conta o seguinte:

  1. Se a entidade tivo que incluír algún dos importes relativos ás letras a) e c) do artigo 12.1 da Lei 11/2009 no cálculo da casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas» da páxina 13 do modelo 200, poderá compensar as bases impoñibles negativas de exercicios anteriores.

   Neste caso, o importe recollido na casa [00550] poderase minorar no importe correspondente ás bases impoñibles que estiveran pendentes de compensar no momento de inicio da aplicación pola entidade do réxime fiscal especial das SOCIMI.O devandito importe consignarase na casa [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200, tendo en conta que, da devandita compensación, non pode resultar un importe negativo.

   Ademais, nestes casos nos que a entidade tivo que incluír algunha renda ou axuste fiscal dos referidos, o importe a consignar na casa [00520] «Parte da base impoñible do período impositivo que tributa ao tipo xeral» da páxina 14 do modelo 200, será o resultado de restar do importe da casa [00550] o da casa [00547] para a compensación mencionada no parágrafo anterior.

  2. Se a entidade non tivo que integrar rendas ou efectuar axustes dos referidos anteriormente, relativos ao réxime fiscal previo ao das SOCIMI, non poderá compensar as bases impoñibles negativas pendentes no momento de inicio da aplicación pola entidade do réxime fiscal especial das SOCIMI.

   Polo tanto, a casa [00552] «Base impoñible», terá o mesmo importe que o da casa [00550] «Base impoñible antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas», e que será o mesmo importe a incluír na casa [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0%» da páxina 14 do modelo 200.

  A ter en conta:

  As entidades que opten polo réxime especial de SOCIMI que tributen ao tipo de gravame do 0 por cento, en caso de xerarse bases impoñibles negativas, non poderán aplicar o mecanismo de compensación de bases previsto no artigo 26 da LIS. Esta prohibición só afecta a base impoñible á que é de aplicación o tipo do 0 por cento.É dicir, no caso de que existisen rendas positivas que tributasen de acordo co réxime xeral e ao tipo xeneral de gravame, si resultaría de aplicación para as devanditas rendas o mecanismo de compensación de bases previsto no artigo 26 do LIS.

 3. En consecuencia, o importe a consignar na casa [00552] «Base Impoñible» será a suma dos importes consignados nas casas [00520] «Parte da base impoñible do período impositivo que tributa ao tipo xeral» y [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0%».