Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da cota (páxina 14 do modelo 200)

Para determinar a cota líquida positiva na liquidación do Imposto sobre Sociedades (casa [00592] da páxina 14 do modelo 200), as entidades que apliquen o réxime especial das SOCIMI, terán en conta as seguintes especialidades:

 1. Para calcular a cota íntegra deberán consignar na casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, a suma dos produtos obtidos sobre os importes recollidos nas casas [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0%» y [00520] «Parte da base impoñible do período impositivo que tributa ao tipo xeral»:

  1. Sobre o importe da casa [00521] aplicarase o tipo de gravame do 0 por cento.Polo tanto, a cota íntegra que corresponda a esa parte da base impoñible será cero.

  2. Sobre o importe da casa [00520], aplicarase o tipo xeral do imposto que será o mesmo que aplicou a entidade no réxime polo que tributaba con anterioridade a aplicar o réxime especial das SOCIMI.

   Nos casos de incumprimento do requisito do prazo de permanencia a que se refire o artigo 3.3 da Lei 11/2009, ou nos que a sociedade pase a tributar por outro réxime distinto antes de que se cumpra o referido prazo, se aplicará o tipo xeral.

  En consecuencia, o importe a consignar na casa [00562], será o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

  Caso especial do artigo 12.2 da Lei 11/2009, do 26 de outubro

  No caso previsto no artigo 12.2 da Lei 11/2009, é dicir, cando se xere renda derivada da transmisión de inmobles que se posúan ao inicio dun exercicio no que a sociedade pase a tributar por outro réxime fiscal distinto do das SOCIMI e que se transmitan en períodos en que é de aplicación ese outro réxime (este mesmo criterio aplicarase ás rendas procedentes da transmisión das participacións noutras entidades a que se refire o artigo 2.1 da devandita lei), entendéndose xerada a devandita renda de forma lineal en todos os anos de propiedade do inmoble, a cota íntegra do período impositivo compoñerana a parte relativa ao réxime distinto do SOCIMI e a parte correspondente ás referidas transmisións gravadas segundo o establecido na citada lei.

  [00562] = [00520] x ([00558] / 100)

 2. Para calcular a cota líquida positiva cuxo importe se consignará na casa [00592] da páxina 14 do modelo 200, débese ter en conta que as bonificacións e deducións recollidas na devandita páxina do modelo 200 non se poden aplicar sobre o importe consignado na casa [00521] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo de gravame do 0%».

  En cambio, si se poderán aplicar sobre o importe consignado na casa [00520] «Parte da base impoñible que tributa ao tipo xeral», minorado previamente polo importe recollido na casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200.

  Nos casos de incumprimento do requisito do prazo de permanencia a que se refire o artigo 3.3 da Lei 11/2009, ou nos que a sociedade pase a tributar por outro réxime distinto antes de que se cumpra o referido prazo, poderán ser aplicables as bonificacións e as deducións que, no seu caso, puidesen corresponder.

 3. Unha vez obtida a cota líquida positiva (casa [00592]), o modelo 200 cumprirase segundo o indicado ao longo deste Manual Práctico respecto do réxime xeral do Imposto sobre Sociedades.

 4. Incumprimento.As sociedades que apliquen e/ou aplicasen o réxime fiscal especial das SOCIMI e haxan incumprido o prazo de 3 anos de permanencia a que se refire o artigo 3.3 da Lei 11/2009, conforme ao establecido no artigo 9.1 da Lei 11/2009, deberán incluír nas casas [00633] e [00642] «Incremento por incumprimento de requisitos SOCIMI» (no caso de que tribute exclusivamente ao Estado ou ante unha ou varias das Administracións tributarias forais, respectivamente) da páxina 14 bis do modelo 200, as cotas íntegras e, no seu caso, demais cantidades, resultantes de gravar as rendas xeradas con ocasión da transmisión de inmobles e participacións de acordo co réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, en orde a proceder á regularización pertinente prevista no artigo 125.3 do LIS.

  Así mesmo, as sociedades que despois de optar pola aplicación do réxime especial das SOCIMI coas condicións previstas na disposición transitoria primeira da Lei 11/2009 incumpran as devanditas condicións e, polo tanto, pasen a tributar polo réxime xeral do Imposto sobre Sociedades, deberán incluír nestas casas o importe da diferenza a que se refire o segundo parágrafo da devandita disposición transitoria.

  Nos supostos de tributación conxunta, consignarase nas casas [00633] e [00642] os importes que proceda reintegrar na presente declaración polos conceptos referidos no parágrafo anterior e na proporción que corresponda a cada Administración.