Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Especialidades do réxime fiscal

Regulación: Artigo 9 Lei 11/2009

As SOCIMI que opten pola aplicación deste réxime fiscal especial, rexeranse polo disposto na Lei do Imposto sobre Sociedades, sen prexuízo das disposicións especiais previstas na Lei 11/2009:

 1. Tributarán ao tipo de gravame do 0 por cento no Imposto sobre Sociedades.

 2. No caso de que xeren bases impoñibles negativas, non poderán aplicar o disposto no artigo 26 da LIS.

 3. Tampouco poderán aplicar o réxime de deducións e bonificacións establecido nos Capítulos II, III e IV do Título VI do LIS.

 4. No suposto de que incumpran o requisito de permanencia de 3 anos, a que fai referencia o artigo 3.3 da Lei 11/2009 ou cando, calquera que fose a causa, se pase a tributar por outro réxime distinto no Imposto sobre Sociedades antes de que finalice o devandito prazo:

  • No caso de inmobles, implicará a tributación de todas as rendas xeradas por eses inmobles en todos os períodos impositivos en que tivese resultado de aplicación este réxime especial, de acordo co réxime xeral e o tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades.

  • No caso de accións ou participacións, implicará a tributación daquela parte das rendas xeradas con ocasión da transmisión, de acordo co réxime xeral e o tipo xeral do gravame do Imposto sobre Sociedades.

  Todas estas regularizacións levaranse a cabo conforme ao establecido no artigo 125.3 do LIS.

 5. Os dividendos ou participacións en beneficios distribuídos polas SOCIMI respecto dos que se aplicase o réxime especial previsto para estas entidades estarán sometidos a retención ou ingreso a conta, cando o perceptor sexa un contribuínte do Imposto sobre Sociedades, do IRNR con e sen establecemento permanente ou do IRPF.

  Non existirá obriga de reter cando o perceptor sexa unha entidade que reúna os requisitos para a aplicación da Lei 11/2009.