Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Gravames especiais

1.Gravame especial sobre os beneficios distribuídos

 1. Tipo de gravame

  As SOCIMI tributarán un tipo de gravame especial do 19 por cento sobre o importe íntegro de dividendos ou participacións en beneficios distribuídos aos socios cando:

  • A participación no capital social da entidade sexa igual ou superior ao 5 por cento e

  • Os devanditos dividendos en sede dos seus socios, estean exentos ou tributen un tipo inferior ao 10 por cento.

  Este gravame terá a consideración de cota do Imposto sobre Sociedades.

  Este gravame non se aplicará cando o socio que percibe o dividendo sexa unha entidade á que se aplique a Lei 11/2009.

  Tampouco resultará de aplicación cando os dividendos ou participacións en beneficios sexan percibidos por entidades non residentes que teñan por obxecto social principal a tenza de participacións no capital doutras SOCIMI ou no doutras entidades non residentes en territorio español que teñan o mesmo obxecto social que aquelas e que estean sometidas a un réxime similar ao establecido para as SOCIMI en canto á política obrigatoria, legal ou estatutaria, de distribución de beneficios, respecto daqueles socios que:

  • Posúan unha participación igual ou superior ao 5 por cento no capital social daquelas, e

  • Tributen polos devanditos dividendos ou participacións en beneficios, polo menos, ao tipo de gravame do 10 por cento.

 2. Devindicación

  Este gravame devindicarase o día do acordo de distribución de beneficios pola xunta xeral de accionistas ou órgano competente.

 3. Autoliquidación e ingreso

  O importe do gravame especial débese autoliquidar e ingresar a través do modelo 217 aprobado pola Orde HFP/1922/2016, do 19 de decembro, no prazo de dous meses dende a data de devindicación.

  O seu presentación farase de forma obrigatoria por vía electrónica.

  Este gravame especial non se aplica e, polo tanto, non existirá obriga de presentar o modelo 217 nos seguintes supostos:

  • Cando o dividendo sexa percibido por unha entidade á que se aplique a Lei 11/2009.

  • Cando os dividendos ou participacións en beneficios sexan percibidos por entidades non residentes que teñan por obxecto social principal a tenza de participacións no capital doutras SOCIMI ou no doutras entidades non residentes en territorio español que teñan o mesmo obxecto social que aquelas e que estean sometidas a un réxime similar ao establecido para as SOCIMI en canto á política obrigatoria, legal ou estatutaria, de distribución de beneficios, respecto daqueles socios que:

   • Posúan unha participación igual ou superior ao 5 por cento no capital social daquelas, e

   • Tributen polos devanditos dividendos ou participacións en beneficios, polo menos, ao tipo de gravame do 10 por cento.

2.Gravame especial sobre os beneficios non distribuídos

 1. Tipo de gravame

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, as SOCIMI tributarán a un tipo do 15 por cento sobre o importe dos beneficios obtidos no exercicio que non sexa obxecto de distribución, na parte que proceda de rendas que non tributasen ao tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades nin se trate de rendas acollidas ao período de reinvestimento de 3 anos regulado na letra b) do artigo 6.1 da Lei 11/2009.

  Este gravame terá a consideración de cota do Imposto sobre Sociedades.

 2. Devindicación

  Este gravame especial devindicarase o día do acordo de aplicación do resultado do exercicio pola xunta xeral de accionistas, ou órgano equivalente.

 3. Autoliquidación e ingreso

  O importe do gravame especial débese autoliquidar e ingresar a través do modelo 237 aprobado pola Orde HFP/1430/2021, do 20 de decembro, no prazo de dous meses dende a data de devindicación.

  O seu presentación farase de forma obrigatoria por vía electrónica.