Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación das casas 00050 a 00056

 • Casa [00050] Volume total das operacións realizadas pola entidade no exercicio (incluídas as operacións realizadas no estranxeiro)

  Esta magnitude comprenderá o importe total das operacións realizadas durante o exercicio tanto no territorio común coma nos territoriais forais, que se integrasen na base impoñible do Imposto sobre Sociedades (artigo 15.Dos do Concerto Económico co País Vasco e artigo 19.2 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra).

 • Casa [00051] Volume das operacións realizadas no estranxeiro durante o exercicio

  Nesta casa consignarase o total das operacións que, conforme aos criterios establecidos no artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e o artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, se consideren realizadas no estranxeiro.

 • Casas [00052], [00053] e [00054] Volume das operacións realizadas en Álava, Guipúscoa e Biscaia

  Nestas casas consignarase o volume de operacións que, conforme ao artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, se consideren realizadas en Álava, Guipúscoa e Biscaia, respectivamente.

 • Casa [00055] Volume das operacións realizadas en Navarra

  Nesta casa consignarase o volume de operacións que, conforme ao artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, se consideren realizadas en Navarra.

 • Casa [00056] Volume das operacións realizadas en territorio común

  Nesta casa consignarase o volume de operacións que, conforme aos criterios establecidos no artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e o artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, se consideren realizadas en territorio común.

A ter en conta:

Unha vez obtidos os importes das casas [00050], [00051], [00052], [00053], [00054], [00055] e [00056], procederase a calcular as porcentaxes a consignar nas casas [00625], [00626], [00627], [00628] e [00629], tal e como se indica a continuación.