Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades nos supostos de tributación conxunta

Na presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades nos supostos de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou a Comunidade Foral de Navarra no Imposto sobre Sociedades, hai que diferenciar entre:

 1. Declaracións a presentar por contribuíntes sometidos a tributación conxunta sendo aplicable a normativa estatal:

  1. Ante a Administración do Estado, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades de acordo coa normativa estatal.

   Neste sentido, o artigo 2.10 da Orde HFP/379/2022, do 28 de abril, establece que para a declaración a presentar ante a Administración do Estado a forma e lugar de presentación serán os que correspondan, segundo o modelo de que se trate, dos que se regulan na presente Orde.Pola súa banda, o artigo 4.1 da citada Orde regula o deber xeral de presentar por medios electrónicos as declaracións correspondentes ao Imposto sobre Sociedades.

  2. Ante as Deputacións Forais do País Vasco e/ou ante a Comunidade Foral de Navarra, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades, na forma e lugar que elas mesmas determinen, debendo efectuarse, ante cada unha das devanditas Administracións, o ingreso ou solicitar a devolución que proceda, utilizando os documentos de ingreso e devolución aprobados pola normativa foral, sen prexuízo de que, se é o caso, se poidan presentar os modelos 200 ou 220, segundo establece o artigo 2.10 da Orde HFP/379/2022, do 28 de abril.Así mesmo, o artigo 4.2 da mencionada orde, establece, que nestes casos, os contribuíntes poderán conectarse á Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, á que se pode acceder directamente a través do seguinte enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es e, dentro do apartado «Os meus expedientes» en «A miña área persoal», seleccionar a declaración presentada ante a Administración do Estado e imprimir un exemplar desta, utilizando como documento de ingreso ou devolución o que corresponda dos aprobados polas Deputacións Forais do País Vasco e pola Comunidade Foral de Navarra.

 2. Declaracións a presentar por contribuíntes sometidos a tributación conxunta sendo aplicable a normativa foral:

  1. Ante as Deputacións Forais do País Vasco e/ou ante a Comunidade Foral de Navarra, o contribuínte deberá presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades, de acordo á normativa e o procedemento que estas establecesen.

  2. Ante a Administración do Estado, segundo o disposto no artigo 4.2 da Orde Orde HFP/379/2022, do 28 de abril, os contribuíntes sometidos á normativa foral para a presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades poderán utilizar ou ben os modelos 200 e 220 aprobados na presente Orde efectuando a súa presentación por vía electrónica, ou ben, o modelo aprobado pola normativa foral correspondente.En caso de presentar o modelo aprobado pola normativa foral, deberán utilizarse os documentos de ingreso ou devolución que se aproban nos Anexos I e II da citada Orde HFP/379/2022, do 28 de abril, que poderán obterse na Sede electrónica da Axencia Estatal da Administración Tributaria, á que se pode acceder directamente a través do seguinte enderezo electrónico https://sede.agenciatributaria.gob.es/.