Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime de tributación conxunta con Navarra

Deberán cumprir este apartado da páxina 26 do modelo 200 todos aqueles contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que deban tributar conxuntamente á Administración do Estado e á Comunidade Foral de Navarra, sempre que, ademais, estean sometidos á normativa do Estado. Este colectivo de contribuíntes está composto por aqueles que reúnen unha das dúas seguintes circunstancias:

 • Que, tendo o seu domicilio fiscal en territorio común, realicen operacións en ambos os dous territorios (común e foral) durante o período impositivo e que o seu volume de operacións no exercicio inmediato anterior excedese de 7 millóns de euros.

 • Que, tendo o seu domicilio fiscal en territorio foral, realicen operacións en ambos os dous territorios (común e foral) durante o período impositivo, o seu volume de operacións no exercicio inmediato anterior excedese de 7 millóns de euros e que o total das operacións realizadas en territorio común constitúan, polo menos, o 75 por cento do total das realizadas no exercicio anterior.

Os criterios anteriores son tamén aplicables aos contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas suxeitas a este mediante establecemento permanente.

Para determinar a tributación dos grupos fiscais aplicaranse as seguintes regras:

 • Os pagamentos fraccionados efectuaranse en proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio de acordo coa proporción determinada na última declaración-liquidación do imposto.

 • O réxime de consolidación fiscal será o correspondente ao da Comunidade Foral cando a sociedade dominante e todas as dependentes estivesen suxeitas a normativa foral en réxime de tributación individual.En cambio, será o correspondente ao réxime de consolidación fiscal de territorio común cando a sociedade dominante e todas as dependentes estivesen suxeitas ao réxime tributario de territorio común en réxime de tributación individual.Para estes efectos, consideraranse excluídas do grupo fiscal as sociedades que estiveran suxeitas á outra normativa.

  Os grupos fiscais nos que a entidade dominante estiver suxeita á normativa foral en réxime de tributación individual, equipararanse no seu tratamento fiscal aos grupos fiscais nos que a entidade dominante sexa non residente en territorio español.

  En todo caso, aplicarase idéntica normativa á establecida en cada momento polo Estado para a definición de grupo fiscal, sociedade dominante, sociedades dependentes, grao de dominio e operacións internas do grupo.

  Por outra parte, e de acordo ao establecido na disposición transitoria décimo sétima da Lei 28/1990, do 26 de decembro, pola que se aproba o Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, engadida pola Lei 14/2015, do 24 de xuño:

  • Os grupos fiscais sometidos a normativa común en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 que inclúan entidades dependentes suxeitas á normativa foral de Navarra en réxime individual, poderán optar por manter ás devanditas entidades no grupo fiscal nos períodos impositivos que se inicien con posterioridade, sempre que a data de inicio destes non sexa posterior a 31 de decembro de 2024 e cúmpranse os requisitos establecidos no artigo 58 da LIS.

  • A opción sinalada no parágrafo anterior deberase exercer no primeiro período impositivo que se inicie a partir de 1 de xaneiro de 2015 e comunicarase á Facenda Tributaria de Navarra e á Administración tributaria do Estado.Exercitada a opción, o grupo fiscal quedará vinculado a esta durante os períodos impositivos seguintes, en tanto cúmpranse os requisitos do artigo 58 do LIS e mentres non se renuncie á súa aplicación.A renuncia deberá exercerse no prazo de 2 meses a contar dende a finalización do último período impositivo da súa aplicación e deberá ser comunicada a ambas as dúas Administracións.

 • O réxime tributario das agrupacións de interese económico e unións temporais de empresas corresponderá a Navarra cando a totalidade das entidades que as integren estean sometidas a normativa foral, sen prexuízo de que a distribución do beneficio dos devanditos agrupamentos de empresas se realice conforme aos criterios sinalados, para os efectos do Imposto sobre Sociedades, no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra.

A ter en conta:

No suposto de inicio da actividade no exercicio, para o cómputo da cifra de 7 millóns de euros, atenderase ao volume das operacións realizadas no devandito exercicio.

No suposto de que este exercicio fose inferior a un ano, para o cómputo da cifra anterior, as operacións realizadas elevaranse ao ano.

Ata que se coñeza o volume e o lugar de realización das operacións anteriores, tomaranse como tales, para todos os efectos, os que o contribuínte estime en función das operacións que prevexa realizar durante o exercicio de inicio da actividade.

Consulte o cadro-resumo sobre os criterios para determinar a normativa aplicable para os efectos do Imposto sobre Sociedades en Navarra.