Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cuestións xerais sobre a cumprimentación dos modelos

  • Para a cumprimentación dos modelos de pagamentos fraccionados todos os importes deberán expresarse en euros, cun máximo de dous decimais, consignando separadamente a parte enteira da parte decimal.

  • Para os pagamentos fraccionados cuxo prazo de declaración comece a partir do 1 de outubro de 2018, deberán utilizar os modelos 202 e 222 aprobados pola Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproba o modelo 202 para efectuar os pagamentos fraccionados a conta do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, e o modelo 222 para efectuar os pagamentos fraccionados a conta do Imposto sobre Sociedades en réxime de consolidación fiscal e establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica, que foi modificada pola Orde HAC/941/2018, do 5 de setembro.Estes modelos encóntranse na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria (enderezo electrónico:https://sede.agenciatributaria.gob.es) baixo a denominación «Modelo 202.Exercicio 2018 (só 2P e 3P) e seguintes.Presentación».