Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Non obrigados a realizar pagamentos fraccionados

Non están obrigado a realizar pagamentos fraccionados:

  • As entidades cuxo importe neto da cifra de negocios non sexa superior a 6 millóns de euros durante os doce meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo ao que corresponda o pagamento fraccionado, nos supostos en que, de acordo coas normas reguladoras dos pagamentos fraccionados a conta do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda dos non Residentes, non deba efectuarse ingreso ningún en concepto de pagamento fraccionado dos citados impostos no período correspondente.(Artigo 1 da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo).

  • As agrupacións de interese económico españolas e unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial do Capítulo II do Título VII da LIS, nas que a porcentaxe de participación nestas, na súa totalidade, corresponda a socios ou membros residentes en territorio español.(Artigo 1 da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo).

  • As entidades ás que se refiren os apartados 4 e 5 do artigo 29 do LIS (que tributan ao 1 por cento y 0 por cento, respectivamente), conforme ao establecido no artigo 40.1 do LIS.

  • As sociedades limitadas nova empresa que non están obrigadas a efectuar os pagamentos fraccionados a conta das liquidacións correspondentes aos dous primeiros períodos impositivos concluídos dende a súa constitución, de acordo co establecido na disposición adicional sexta do texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo.