Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Modalidade regulada no artigo 40.3 do LIS.Pagamento fraccionado mínimo

Para os pagamentos fraccionados do ano 2022 que se corresponda con períodos impositivos iniciados no ano 2021 ou 2022, a contía do pagamento a ingresar segundo o establecido no artigo 40.3 da LIS, será o resultado de aplicar a porcentaxe que resulte de multiplicar por cinco sétimos o tipo de gravame redondeado por defecto, sobre a parte de base impoñible do período dos tres, nove ou once primeiros meses de cada ano natural, determinada segundo as normas do LIS.Da cota resultante deduciranse as bonificacións do Capítulo III do Título VI do LIS, outras bonificacións que lle foren de aplicación ao contribuínte, as retencións e ingresos a conta practicados sobre os ingresos do contribuínte, e os pagamentos fraccionados efectuados correspondentes ao período impositivo.

De acordo coa disposición adicional décimo cuarta do LIS os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros, a porcentaxe a que se refire o último parágrafo do artigo 40.3 do LIS será o resultado de multiplicar por dezanove veinteavos o tipo de gravame redondeado por exceso.

Os contribuíntes cuxo período impositivo non coincida co ano natural realizarán o pagamento fraccionado sobre a parte da base impoñible correspondente aos días transcorridos dende o inicio do período impositivo ata o día anterior ao 1 de abril, 1 de outubro ou 1 de decembro, segundo o período que corresponda.Nestes supostos, o pagamento fraccionado será a conta da liquidación correspondente ao período impositivo que estea en curso o día anterior ao inicio de cada un dos citados períodos de pagamento.

No suposto das agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas acollidas ao réxime especial regulado no capítulo II do título VII do LIS que apliquen esta modalidade do artigo 40.3 do LIS, a base de cálculo non incluirá a parte de base impoñible atribuíble aos socios residentes en territorio español ou non residentes en territorio español con establecemento permanente neste.Polo tanto, estas entidades non resultan obrigadas a efectuar pagamentos fraccionados cando a porcentaxe de participación que corresponda a socios ou membros residentes en territorio español sexa do 100 por cento.

No caso dos contribuíntes que están sometidos tanto a normativa estatal como foral e tributen conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e/ou á Comunidade Foral de Navarra, a base do pagamento fraccionado será a parte proporcional que corresponda a cada unha das devanditas Administracións, tendo en conta o volume de operacións realizadas en cada territorio determinado segundo o volume de operacións realizado en cada territorio segundo a última declaración-liquidación do Imposto.

No caso de contribuíntes que están sometidos a normativa foral e tributen conxuntamente a ambas as dúas Administracións, foral e estatal, cumprirán o modelo de declaración cos datos que sexan compatibles coa súa respectiva normativa foral para poder ingresar en Territorio Común a parte que corresponda do pagamento fraccionado foral.Estas entidades consignarán nas súas declaracións os campos de identificación, devindicación, base do pagamento fraccionado (casa 01, casa 16 ou casa 19), volume de operacións en Territorio Común (%) (casa 29) e a cantidade a ingresar (casa 03 ou casa 34).

Para os efectos do disposto no artigo 40.3 do LIS, de acordo coa disposición adicional quinta do LIS, no cálculo da base do pagamento fraccionado deberá terse en conta que poderá reducirse da base impoñible o importe da Reserva para Investimentos en Canarias (regulada no artigo 27 da Lei 19/1994) que prevexa realizarse, rateada en cada un dos períodos dos tres, nove ou once primeiros meses do período impositivo e co límite máximo do 90 por cento da base impoñible de cada un deles.Se o importe da reserva que efectivamente se dote fose inferior en máis dun 20 por cento do importe da redución na base impoñible realizada para calcular a contía de cada un dos pagamentos fraccionados elevados ao ano, a entidade estará obrigada a regularizar os devanditos pagamentos pola diferenza entre a previsión inicial e a dotación efectiva, sen prexuízo da liquidación dos intereses e recargas que no seu caso resulten procedentes.

Pagamento fraccionado mínimo

Regulación: Disposición adicional décimo cuarto LIS

Para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, sexa polo menos 10 millóns de euros, fíxase un pagamento fraccionado mínimo, de maneira que a cantidade a ingresar non poderá ser inferior, en ningún caso, ao 23 por cento (esta porcentaxe será o 25 por cento, no caso de contribuíntes aos que resulte de aplicación o tipo de gravame previsto no parágrafo primeiro do artigo 29.6 LIS) do resultado positivo da conta de perdas e ganancias do exercicio dos 3, 9 ou 11 primeiros meses de cada ano natural.

Non obstante, hai determinados conceptos que quedarán excluídos do resultado positivo referido:

 • O importe do resultado positivo que se corresponda con rendas derivadas de operacións de quita ou espera consecuencia dun acordo de acredores do contribuínte, incluíndose no devandito resultado aquela parte do seu importe que se integre na base impoñible do período impositivo.

 • O importe do resultado positivo consecuencia de operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos que non se integre na base impoñible por aplicación do artigo 17.2 do LIS.

 • Se se trata de entidades parcialmente exentas ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo XIV do Título VII do LIS, tomará como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non exentas.

 • Se se trata de entidades ás que resulte de aplicación a bonificación por prestación de servizos públicos locais establecida no artigo 34 do LIS, tomará como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

 • Se se trata de entidades que aplican a Reserva para investimentos en Canarias, o importe da reserva para investimentos en Canarias que prevexa realizarse de acordo co establecido no apartado 1 da disposición adicional quinta do LIS.

 • Se se trata de entidades con dereito á bonificación prevista no artigo 26 da Lei 19/1994, o 50 por cento dos rendementos que teñan dereito á devandita bonificación.

 • Se se trata de entidades que apliquen o réxime fiscal da Zona Especial Canaria, regulado no Título V da Lei 19/1994, para os efectos do pagamento fraccionado mínimo, non se computará aquela parte do resultado positivo que se corresponda coa porcentaxe sinalado o artigo 44.4 da Lei 19/1994, salvo que proceda aplicar o disposto na letra b) do apartado 6 do devandito artigo, en cuxo caso o resultado positivo a computar se minorará no importe que resulte de aplicar o disposto nesa letra.

 • No caso de entidades navieiras ás que resulte de aplicación a bonificación establecida nos apartados 1 e 2 do artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, tomará como resultado positivo o correspondente exclusivamente a rendas non bonificadas.

 • Se se trata de entidades que aplican a bonificación prevista no artigo 33 LIS no que se regula a bonificación por rendas obtidas en Ceuta e Melilla, o 50 por cento daquela parte do resultado positivo que se corresponda con rendas que teñan dereito a esta.

O pagamento fraccionado mínimo non resultará de aplicación:

 • Ás entidades ás que se refiren os apartados 3, 4 e 5 do artigo 29 do LIS nin as referidas na Lei 11/2009.

 • Ás entidades de capital-risco reguladas na Lei 22/2014, do 12 de novembro.

 • Ás entidades navieiras que apliquen o réxime especial en función da tonelaxe regulada no Capítulo XVI do Título VII do LIS.