Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Declaración doutros establecementos permanentes

Os contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas en España mediante máis dun establecemento permanente, deberán facer constar na súa declaración o importe neto da cifra de negocios do conxunto de establecementos permanentes da mesma persoa física ou entidade titular na casa [00988] «Importe neto cifra de negocios do conxunto de establecementos permanentes da mesma persoa física ou entidade titular» do apartado «Non residentes con máis dun establecemento permanente» da páxina 21 do modelo 200 (neste sentido, véxase o Capítulo 2 deste Manual).

Cando o titular sexa unha persoa física deberá cumprirse, así mesmo, na casa correspondente o apartado mencionado no parágrafo anterior, o número de establecementos permanentes a través dos que opera.

Cando o titular sexa unha entidade, deberá consignarse o número de identificación fiscal (NIF) de todos os establecementos permanentes situados en territorio español (agás o que corresponda ao establecemento ao que se refire a declaración).

Se o número de casas que aparecen na páxina 21 do modelo 200 fosen insuficientes, o formulario Sociedades WEB xerará follas adicionais.